Click here for english version

Vigtig information om din aftale med Clever

På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med Clever. Vilkårene er sammen med kontrakten eller den fremsendte ordrebekræftelse grundlaget for aftalen mellem dig og Clever. Indledningsvis har vi fremhævet de forhold, som du særligt skal være opmærksom på: 

 • Det er dig som kunde, der hæfter for betaling for alle de ydelser Clever leverer i henhold til aftalen. Aftalen er først endeligt indgået, når Clever har godkendt bestillingen og fremsendt en Ordre Bekræftelse. Læs mere i vilkårenes §§ 1 og 3.2.
 • Hvis der er tilknyttet et opladningskort til din aftale, skal du særligt være opmærksom på følgende:
  • Du skal betale for alle opladninger, der registreres med dit opladningskort. Læs mere i vilkårenes § 1.
  • Opbevar dit opladningskort forsvarligt og overlad kun kortet til andre, hvis du har sikkerhed for, at dem, som kortet overlades til, anvender kortet i overensstemmelse med jeres aftale.
  • Mister du dit opladningskort, skal du straks ringe og spærre kortet på 86 16 88 88 for at undgå misbrug. Læs mere i vilkårenes § 6.

1. Parterne

Denne aftale indgås mellem kunden (herefter benævnt “Kunden” eller “du”) og Clever A/S, CVR-nummer, Støberigade 14, 3.sal, 2450 København SV (herefter benævnt “Clever”). Parterne er berettigede og forpligtede efter aftalen. Det er således Kunden, der hæfter for betaling af de tjenester, der leveres i henhold til aftalen. Kunden hæfter også for betaling af de tjenester, der leveres i henhold til aftalen, selvom Kunden overlader anvendelsen af abonnementet til en eventuel bruger.

2. Anvendelsesområde

Disse betingelser gælder for Clever’s aftaler om levering af en tjeneste omfattende tilrådighedstillelse af en ladeboks, installation eller certificering af opstillet ladeboks og/eller adgang til opladning i Danmark (og - på sigt - i de øvrige lande, som er beskrevet på Clever.dk) ved anvendelse af opladningskort. Disse betingelser gælder også for Clever’s aftaler om salg af en ladeboks, ladestander, ladestation (samlet set herefter benævnt “Ladeudstyr”) eller andet udstyr, samt eventuel installation i forbindelse med køb af sådant udstyr. Betingelserne finder endvidere anvendelse for Clever’s aftaler om salg af forudbetalt opladningskort eller -kredit. Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt for at være gyldige. Det fremgår af den konkrete aftale, hvad der er indgået aftale om.

3. Indgåelse af aftale

3.1 Generelt:

Ved elektronisk bestilling fremsendes en kvittering umiddelbart efter modtagelsen af bestillingen. Efter en gennemgang og accept af bestillingen, fremsender Clever en ordrebekræftelse. Aftalen anses først for indgået, når der er fremsendt en ordrebekræftelse på e-mail.

3.2 Registrering og behandling af oplysninger:

Oplysninger i forbindelse med bestillinger behandles som angivet i Clever’s persondatapolitik. Læs nærmere her https://clever.dk/om-clever/persondatapolitik.

3.3 Fortrydelsesret:

For privatkunder (forbrugere), hvor bestilling sker via Clever’s hjemmeside, finder reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven anvendelse. Disse bestemmelser gælder således ikke, når bestillingen (i) sker ved Kundens fremmøde på Clever’s forretningssted eller hos en forhandler af Clever’s tjenester eller (ii) foretages af en erhvervsdrivende.

Som forbruger har du ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage efter den dag,

 • hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse (varekøb)
 • hvor aftalen om levering af tjenesteydelse blev indgået (tjenesteydelser).

I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis (dvs. separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Varerne skal returneres til:

Clever A/S
Støberigade 14, 3. sal
2450 København SV

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt eventuelt track and trace nummer.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Tilbagebetaling

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme – i det omfang det er muligt – betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, og levering af tjenesteydelser er påbegyndt, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

BEMÆRK:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. 

Kvittering skal vedlægges den vare, som sendes retur. Hvis kun en del af det leverede returneres, skal det markeres tydeligt på kvitteringen.

4. Levering

Clever leverer i hele Danmark. Omkostninger til forsendelse inden for Danmarks grænser og eventuel forsikring fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Forsendelse af forudbetalte opladningskort sker til udlandet til den til enhver gældende prisliste. Ved øvrige forsendelser til udlandet, kontakt venligst Clever. Levering sker normalt indenfor syv dage ved forsendelse i Danmark.

Kundens abonnement og opladningskort vil blive aktiveret på det aftalte tidspunkt og i mangel af sådan aftale hurtigst muligt efter indgåelsen af aftalen. Clever fastlægger på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang et leveringstidspunkt for de aftalte ydelser, dog således at en eventuel fortrydelsesret er udløbet på tidspunktet for udførelse af opgaver. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter Kundens ønsker. 

Omfatter leverancen, at Clever installerer en ladeboks, der kræver ny kabling og installation, er det en forudsætning for Clever’s overholdelse af det oplyste tidspunkt for installation af ladeboksen, at de under § 5.2 nævnte forhold er opfyldt. Installationstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Clever’s kontrol.

5. Bestemmelser gældende for installation af ladeudstyr

5.1  Ejendomsret til ladeboks og ansvar for Clever’s udstyr

Clever har ejendomsretten til den etablerede ladeboks og Clever's øvrige udstyr, herunder bimåler og fasefordeler. Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) Clever’s udstyr og må ikke foretage indgreb i disse.

Ladeboksen og andet udstyr, som kan være brugt, leveres på den aftalte adresse. Hvis installation, jf. nærmere nedenfor under § 5.2, skal foretages af Clever eller en af dennes samarbejdspartnere, leveres ladeboksen og andet udstyr i forbindelse med installationen. 

Ladeboksen må kun anvendes til opladning af Kundens og andres elbiler, såfremt de pågældende elbiler er godkendt af Clever til opladning via ladeboksen. De af Clever godkendte elbiler fremgår af Clever's hjemmeside: www.Clever.dk, ligesom der ikke må foretages indgreb i ladeboksen eller påføres adaptere m.v., som ikke er godkendt af Clever. 

Ladeboksens typebetegnelse, fabrikationsnummer og lignende, der tjener til identifikation af ladeboksen, må ikke fjernes. Det samme gælder for øvrigt udstyr tilhørende Clever. 

Kunden er erstatningsansvarlig for skader på Clever’s udstyr, herunder ladeboksen, som Kunden – eller nogen, som Kunden har ansvar for – forvolder. Kunden bærer desuden risikoen for ødelæggelse, forringelse ud over almindelig slid og ælde (eksempler herpå fremgår af Clever's hjemmeside), beskadigelse, bortkomst eller tyveri af Clever’s udstyr. Kunden skal således godtgøre Clever’s tab i de nævnte tilfælde. 

5.2  Installation og tilslutning af ladeboks

Kunden kan selv via tredjemand eller af Clever få foretaget installationen af ladeboksen. Uanset hvem der foretager installation skal tilslutning af ladeboks og certificering af installation foretages af Clever. 

Uanset typen af installation, skal følgende være opfyldt for, at Clever kan foretage installation af ladeboksen, herunder til den aftalte pris, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen/aftalen:

 1. Kunden accepterer, at der kan laves et hul i mur/bygningselement til at trække kablet for tilslutning af ladeboksen;
 2. Kundens eksisterende el-installation har virksom jordelektrode;
 3. Kundens eksisterende el-installation har den fornødne effekt til rådighed for at kunne levere den nødvendige forsyning til ladeboks; og
 4. Kunden har indhentet fornødne tilladelser, herunder fra ejer eller administrator af ejendommen, i det omfang det er relevant.
 5. Det forudsættes, at der er fornøden kapacitet til rådighed, og at der er indlagt 3 faser.  

For at Clever kan foretage installationen som en standard installation, skal følgende være opfyldt:

 1. Ladeboksen skal monteres på/ved samme bygning, som gruppetavlen er placeret i
 2. Gruppetavlen skal være placeret i stue- eller kælderplan;
 3. Der må ikke være ledninger i jord, som ikke er registreret eller kan påvises;
 4. Installationen må ikke kræve udskiftning af forurenet eller ikke-bæredygtig jord; og
 5. Kunden skal acceptere, at der vil forekomme en kort strømafbrydelse ved opsætning af ladeboksen.

Clever forbeholder sig ret til at kræve ekstra betaling, såfremt en eller flere af de ovenfor oplistede forhold ikke er opfyldt.

Hvis det er aftalt, at Clever foretager en standard installation, vil Clever - i det omfang det er muligt - på installationsadressen opsætte et kombirelæ (16A eller 20A) i Kundens eksisterende gruppetavle. I øvrige tilfælde opsættes en kasse med kombirelæ (16A eller 20A), som tilsluttes Kundens eksisterende gruppetavle. Fra den eksisterende gruppetavle eller opsatte kasse, trækkes et installationskabel på 5x4 kvadrat langs eksisterende gulv eller væg, medmindre andet aftales med Kunden.  Kablet monteres i ladeboksen. Eventuel ekstra føringsvej faktureres Kunden pr. meter jf. gældende prisliste.

Hvis kunden ønsker en anden placering af ladeboksen end den af Clever foreslåede, vil Clever imødekomme dette, såfremt det er muligt og mod betaling af de udgifter, der er forbundet hermed. Hvis Kunden ønsker en udvidet tilslutning med andre elementer end indeholdt i standard installationen, etablerer Clever dette mod særskilt betaling. 

Hvis der mellem Kunden og Clever er indgået aftale om en individuel tilslutning af en eller flere ladebokse, gælder de særlige bestemmelser fastsat i ordrebekræftelsen i tillæg til disse vilkår. 

Kunden eller en repræsentant herfor skal være til stede på installationstidspunktet og sørge for, at der er uhindret adgang for Clever til at installere kombirelæ, ledningsføring samt tilslutning af ladeboks. Gives der ikke Clever uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er Clever berettiget til at fakturere Kunden efter gældende prisliste. Eventuel ændring af installationstidspunktet skal ske med mindst 3 hverdage før det aftalte eller fastsatte installationstidspunkt og skal meddeles skriftligt til Clever på kundeservice@clever.dk med reference til ordrenummer. 

Kunden skal selv sørge for bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer. 

Hvis en ladeboks skal flyttes, opkræves der særskilt betaling efter gældende takst. Når abonnementet ophører, skal Kunden på Clever's anmodning med bistand fra en elektriker nedtage og tilbagesende den opstillede ladeboks samt eventuelle etablerede bimålere, til den adresse, som Clever anviser. I modsat fald forbeholder Clever sig for Kundens regning at nedtage ladeboksen. Kunden skal dokumentere, at ladeboksen er i forsvarlig stand ved afsendelsen til Clever. Selve kablerne og stikledninger efterlades i jorden/væg i afsluttet og sikker stand.

6. Bestemmelser gældende for mobilitetsgaranti

Hos Clever vil vi gerne sikre os, at opladning på farten er en god oplevelse for vores kunder. Det betyder, at Clever hjælper kunder, hvis de oplever udfordringer ved en ladestander på Clever ladenetværket, der forhindrer dem i at lade, og de ikke har strøm nok til at komme hjem eller videre til næste ladestander.

Mobilitetsgarantien består i bugsering af kundens bil, hvis kunden ikke kan lade ved en Clever ladestander, og ikke kan komme videre til næste Clever ladestander eller hjem. Bugseringen går til nærmeste funktionsdygtige ladestander eller hjem, hvis kunden ønsker dette, og afstanden er kortere end til nærmeste ladestander.

Er uheldet ud, skal kunden blot ringe til Clever på 82 30 30 30. Servicen kan benyttes hele døgnet og gælder kun inden for Danmarks grænser.

Hvornår gælder mobilitetsgarantien, og hvad indbefatter den?

 • Hvis kunden er ankommet til en ladestander, som er ude af drift/i service (rød på Clever app’en), og der ikke er nok strøm på bilen til at komme videre til næste ladestander eller hjem.
 • Hvis kunden oplever fejl ved en ladestander, som gør at kunden ikke kan få nok strøm på at kommer til næste ladestander/hjem.
 • Hvis kunden er ankommet til én af Clever 50 kW-ladestander, hvor der ikke er CHAdeMO, og kunden ikke kan lade - og der ikke er strøm nok på bilen til at komme videre til næste Clever ladestander eller hjem.
 • Garantien gælder uanset om ladestanderen er ude af drift eller i service grundet arbejde på lokationen, som forhindrer adgang eller funktion af ladestanderen.
 • Mobilitetsgarantien gælder kun i Danmark.

Hvornår gælder garantien ikke?

 • Ved udfordringer med private ladebokse
 • Når kunden har strøm nok til at køre videre til en anden ladestander.
 • Når kunden er kørt fra landestanderen og løbet tør for strøm på ved hen til anden ladestander eller hjem.
 • Når kunden befinder sig på ikke-brofaste øer. Falck bugserer ikke på tværs af broer.
 • Når kunden ikke kan lade, fordi der holder en anden bil parkeret og spærrer for adgangen – og kunden ikke har strøm nok på bilen til at komme til næste ladestander.
 • Garantien gælder ikke på tværs af Danmarks grænser, dvs. i Tyskland og Sverige.
 • Mobilitetsgarantien er ikke inkluderet i sms-opladning.
 • Ved andre ladestandere end Clevers.
 • Når kunden ikke kan lade ved en EBG, fordi han/hun ikke har kabel med – og ikke har strøm nok på bilen til at komme til næste ladestander.
 • Ved Clever ladestandere der ikke er omfattet af vores offentlige netværk. Dvs. Clever bokse ved fx udvalgte hoteller. Ladestanderen skal være på APPen.

7. Bestemmelser gældende for forudbetalt opladningskort eller opladningskredit

Hvis parterne har indgået aftale om forudbetalt opladningskort eller opladningskredit til SMS optankning ved anvendelse af ladestandere i det offentlige rum i Danmark, udleveres et eller flere opladningskort eller fremsendes en SMS-kode, som giver Kunden adgang til i det offentlige rum at foretage opladning af elbil på alle ladestandere tilhørende Clever eller tredjemand, som Clever har indgået aftale med, og hvor der er tilsluttet et identifikationsmodul.

Dine forudbetalte kWh på opladningskortet eller opladningskreditten kan anvendes i 12 måneder fra aftaletidspunktet. Du kan ved skriftlig henvendelse til Clever indtil 12 måneder efter udløbet af anvendelsesperioden af opladningskortet/-kreditten (svarende til 24 måneder fra aftaletidspunktet) anmode om, at restværdien af de forudbetalte kWh indløses til pålydende værdi og refunderes til samme betalingskort, som er anvendt til betalingen. I forbindelse med indløsningen opkræver Clever 100 kr. i administrationsgebyr svarende til de faktiske omkostninger forbundet med indløsningen.

Ladestanderen må kun anvendes til opladning af elbiler af den type, som er godkendt af Clever og du må kun benytte dit opladningskort/opladningskredit til opladning af de elbiler, som fremgår af din ordrebekræftelse. Der må ikke foretages indgreb i standerne eller påføres adaptere m.v., som ikke er skriftligt godkendt af Clever.

Forudbetalte opladningskort må alene erhverves og benyttes af Kunder med bopæl udenfor Danmark, og fremsendes alene til en adresse i udlandet. Det forudbetalte opladningskort er personligt og må alene anvendes til de af Clever godkendte biler. Der gælder ikke tilsvarende begrænsninger for anvendelse af opladningskredit.

Kunden er ansvarlig for, at kortet eller kortene opbevares forsvarligt. Kunden skal destruere eller returnere et beskadiget opladningskort til Clever. Clever ombytter mod betaling beskadigede opladningskort. Hvis kode til opladningskortet benyttes sender Clever oplysningerne om kode til opladningskortet til den adresse, som er oplyst og registreret om Kunden. Af sikkerhedsmæssige årsager oplyses koder, herunder SMS-koder ikke telefonisk.

Clever er ikke ansvarlig for tab som følge af, at et opladningskort er bortkommet, beskadiget eller på anden måde defekt. Opladningskortet tilhører Clever og skal destrueres eller returneres, hvis Clever kræver dette, herunder ved ophør af aftale. Indgreb, kopiering m.v. af opladningskortet er ikke tilladt af andre end Clever.

Clever garanterer ikke, at opladningskredit til SMS optankning kan anvendes på det ønskede tidspunkt, idet dette afhænger af tredjeparts ydelser, herunder mobilforbindelse til både Kundens anvendte terminal og den aktuelle ladestander. Clever tilbyder endvidere ikke at afhente Kundens bil ved driftsforstyrrelser, hvis kunden anvender opladningskredit til SMS optankning.

Clever hæfter i henhold til betalingstjenesteloven for tab som følge af, at opladningskortet/opladningskreditten har været misbrugt af en anden person, medmindre Kunden har handlet svigagtig eller med forsæt har undladt at opfylde forpligtelserne i disse vilkår. Mister kunden sit opladningskort/SMS-koden til opladningskreditten, skal Kunden straks ringe på telefon og få spærret opladningskortet/opladningskreditten for at undgå misbrug. Clever kan kræve en skriftlig bekræftelse fra Kunden på spærringen, og i tilfælde af tyveri kan Clever tillige kræve, at Kunden anmelder forholdet til politiet.

8. Tekniske ændringer og forstyrrelser

Clever kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer m.v. i Clever´s ydelser og tjenester af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav, hvilket kan medføre, at opladning ikke er mulig. Clever tilstræber at gøre opladninger tilgængelige igen hurtigst muligt.

9. Priser og betaling

Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten kan ses på www.Clever.dk. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl og udsolgte varer.

Betaling kan ske med de mest almindelige betalings- og kreditkort og sker i danske kroner. Vores priser tillægges gebyrer som kreditkortudstederne opkræver af Clever. Prisen for bestilling trækkes ikke fra Kundens konto før produkterne er afsendt fra lageret.

Clever fremsender en faktura for alle ydelser og tjenester i henhold til denne aftale.

Clever er berettiget til at opkræve et gebyr for fremsendelse af faktura, medmindre Kunden har tilmeldt sig betalingsservice (BS). Betaler Kunden via BS, har Clever ret til alene at give regningsoplysningerne på BS oversigten og ikke fremsende særskilt faktura.

Clever har ret til at fremsende elektronisk faktura, hvis Kunden har accepteret dette. Clever har ret til at opkræve gebyr for fremsendelse af kopi af fakturaen. Beløbet forfalder til betaling den dag, der angives på fakturaen. Clever kan dog ændre betalingsdatoen til umiddelbart forfald, hvis Clever´s økonomiske risiko er forøget.

Ved aftalens indgåelse kan der opkræves et oprettelsesgebyr. Den faste ydelse opkræves månedsvis forud. Forbrugsbetaling ved brug af opladningskortet samt øvrig betaling opkræves sædvanligvis bagud. Ved supplerende tjenester og services kan der kræves en hel eller delvis forudbetaling. Mindre beløb i Clever´s favør kan efter Clever´s valg overføres til næste faktureringsperiode.

Ved forsinket betaling er Clever berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker i henhold til rentelovens bestemmelser. Clever er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Clever er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau.

Clever kan, efter orientering til Kunden, lade tredjemand, herunder andre koncernforbundne selskaber, varetage opkrævningen af betaling for ydelser leveret af Clever.

Betaling sker i danske kroner.

10. Kundens misligholdelse

Clever kan deaktivere tjenesterne under aftalen samt afhente udstyr tilhørende Clever, herunder ladeboks, hvis det erfares, at Kunden væsentligt misligholder dennes forpligtelser i henhold til vilkårene.

Væsentlig misligholdelse er f.eks. men ikke begrænset til:

 • Kunden undlader at betale efter forudgående rykkerprocedure.
 • Clever afskæres fra at få adgang til eget udstyr med henblik på fejlsøgning mv.
 • Kundens afgivelse af urigtige oplysninger ved denne aftales indgåelse samt efterfølgende manglende meddelelse om ændringer, herunder adresseændringer.
 • Kunden tilslutter udstyr til ladeboksen, som ikke opfylder kravene i hertil.
 • Kunden disponerer over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) eller foretager indgreb i Clever’s udstyr i strid med vilkårene

Afbrydelse i de ovenfor nævnte tilfælde er ikke en ophævelse af aftalen og medfører således ikke et nedslag i betalingen af de faste udgifter i perioden, hvor Kunden har misligholdt aftalen. Hvis Kunden ændrer det forhold, der var i skyld i deaktiveringen af opladningskortet, herunder betaler det forfaldne beløb, kan Clever vælge at aktivere abonnementet og opladningskortet eventuelt med restriktioner. I forbindelse med aktiveringen af abonnementet og opladningskortet, er Clever berettiget til at opkræve et gebyr.

11. Opsigelse

11.1 Clever’s opsigelse

I tilfælde af Kundens misligholdelse kan Clever opsige aftalen med 1 måneds varsel, hvorefter udstyr tilhørende Clever vil blive afhentet for Kundens regning. En Kunde, der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå en ny aftale med Clever, før det skyldige beløb er betalt. Clever kan til enhver tid, herunder ved Clever's beslutning om ophør med at tilbyde en infrastrukturløsning til elbiler, opsige aftalen med et varsel på minimum 3 måneder. Ophører abonnementet på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør Clever mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencebeløb. I tilfælde af Clever's opsigelse på grund af Kundens misligholdelse, hæfter Kunden for den faste betaling i bindingsperioden, jf. § 11.2 nedenfor.

11.2 Kundens opsigelse

For privatkunder er aftalen uopsigelig i 5 måneder fra abonnementets aktivering. Kunden kan derefter opsige aftalen med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen og/eller supplerende tjenester og ydelser skal ske skriftligt til Clever og vil blive bekræftet i form af en ordrebekræftelse. For erhvervskunder er aftalen uopsigelig i 36 måneder med mindre andet fremgår af aftalen. Kunden kan derefter opsige aftalen skriftligt med et varsel på 3 måneder.

12. Mangler og reklamationsret

Varerne er mangelfulde, hvis de ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen, som medfølger varen (brugsanvisningen) eller fremgår af Clever’s hjemmeside. Varerne skal alene anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Ladeudstyret må anvendes til opladning af elbiler af de(n) type(r) og med den strømstyrke, som er angivet på ordrebekræftelsen fra Clever. Ved Kundens skifte til en anden elbil, skal Kunden kontakte Clever for at afklare, om der skal foretages udskiftning af Ladeudstyr. Hvis Ladeudstyret anvendes til opladning af elbiler af en anden type og/eller med en anden strømstyrke end den angivne på ordrebekræftelsen fra Clever, bærer Kunden ansvaret for eventuel skade på Ladeudstyr og/eller elbil.

Forbrugere har 2 års reklamationsret i henhold til købelovens regler regnet fra varernes fremsendelse. Erhvervsdrivende har 1 års reklamationsret. Reklamation skal ske inden rimelig tid og for forbrugere senest 2 måneder efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Ved transportskade skal Kunden dog reklamere til transportøren eller Clever inden for 7 dage efter levering.

Ved fejlmeldte varer, hvor de angivne fejl ikke konstateres eller skyldes forhold, som Clever ikke er ansvarlig for, vil Clever opkræve betaling baseret på medgået tid. Prisen herfor fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

13. Ansvar

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog med nedenstående begrænsninger:

Clever er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, driftstab, avancetab, tab af data, produktionstab, tab som følge af at en aftale med en tredjepart bortfalder, misligholdes m.v. Clever’s erstatningsansvar er desuden beløbsbegrænset og kan således aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, som kunden inden for de seneste 12 måneder har betalt Clever i henhold til aftalen.

Clever er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser, strømkvalitet m.v., der kan henføres til andre udbydere, herunder leverandører af el, producenter, eller netudbydere. Ligeledes er Clever ikke ansvarlig for skader eller tab, som Kunden måtte lide, der kan henføres til brugerfejl, herunder men ikke begrænset til fejlopladning, virus m.v. Clever er ikke ansvarlig for produkter, der ikke er købt gennem Clever. Clever tilsigter at følge Kundens anmodning om ønskede opladningstidspunkter, men kan ikke garantere, at opladningen foretages i den økonomisk mest fordelagtige periode og er ikke ansvarlig, hvis dette måtte forekomme.

Clever er ikke forpligtet til at opfylde aftalen, hvis dette forhindres af omstændigheder, der er uden for Clever’s kontrol, herunder men ikke begrænset til, brand, krig, militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske eller IT-mæssige systemer, som Clever ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

14. Overdragelse

Kunden kan med Clever’s samtykke overdrage aftalen til tredjemand. Clever kræver i denne forbindelse skriftlig tiltrædelse fra både Kunden og tredjemand, samt at forfalden gæld betales, inden overdragelsen gennemføres. Ligeledes er Clever berettiget til at foretage en kreditvurdering af den nye kunde i forbindelse med overdragelsen og at opkræve et gebyr af Kunden. Clever kan uden Kundens samtykke overdrage aftalen til tredjemand.

15. Ændring af vilkår og priser

Clever gennemfører ændringer til fordel for Kunden uden varsel. Væsentlige ændringer af vilkår og priser til ugunst for Kunden varsler Clever med minimum 1 måned enten ved brev, e-mail, på faktura eller betalingsoversigt og lignende. Kunden kan i forbindelse med sådanne væsentlige ændringer opsige aftalen med et varsel på mindst 14 dage til tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne. Alle ændringer kan ses på Clever's hjemmeside: www.Clever.dk.

16. Kundeservice

Kundeservice kan kontaktes på telefon (80 30 30 30). E-mails til kundeservice kan sendes til kundeservice@Clever.dk. Skriftlige henvendelser skal sendes til Clever A/S, Støberigade 14, 3.sal. 2450 København SV. Kundeservice kan ligeledes kontaktes, hvis kunden ønsker at klage.

 

Prisliste

 

Forsendelsesgebyr ved køb af ladekabel

kr. 195,00

Forsendelsesgebyr ved køb af ladeudstyr

kr. 295,00

Forsendelsesgebyr til ikke brofaste øer

kr. 595,00

Gebyr for ekspreslevering i Danmark

kr. 100,00

Forsendelsesgebyr til udlandet

Efter aftale

Rykkergebyr

kr. 100,00 + renter

Gebyr for forgæves teknikerbesøg

kr. 1.495,00

Pris pr. time ved teknikerbesøg

kr. 795,00 + materialer

Tillæg til kørsel til ikke brofaste øer eller udenfor Danmarks grænser

Faktiske omkostninger

Gebyr for telefonbestilling af opladningskort

kr. 195,00

Certificering af ladeboks

kr. 1.895,00

Gebyr for indløsning af opladningskort/opladningskredit

kr. 295,00

Gebyr for ekspreslevering udenfor Danmarks grænser

kr. 195,00

Nedtagning af hjemmeladeboks

kr. 1.895,00

Ombytning af hjemmeladeboks

kr. 1.895,00

Forgæves tekniker besøg

kr. 1.495,00

 

De nævnte priser og gebyrer er de for tiden gældende og er inkl. moms, medmindre andet fremgår.

Version: Version 5.0. Ikrafttrædelse pr. 21. august 2019