Scroll down for english

Vigtig information om din aftale med Clever

På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med Clever. Vilkårene er sammen med kontrakten eller den fremsendte ordrebekræftelse grundlaget for aftalen mellem dig og Clever. Indledningsvis har vi fremhævet de forhold, som du særligt skal være opmærksom på: 

 • Det er dig som kunde, der hæfter for betaling for alle de ydelser Clever leverer i henhold til aftalen. Aftalen er først endeligt indgået, når Clever har godkendt bestillingen og fremsendt en Ordre Bekræftelse. Læs mere i vilkårenes §§ 1 og 3.2.
 • Hvis der er tilknyttet et opladningskort til din aftale, skal du særligt være opmærksom på følgende:
  • Du skal betale for alle opladninger, der registreres med dit opladningskort. Læs mere i vilkårenes § 1.
  • Opbevar dit opladningskort forsvarligt og overlad kun kortet til andre, hvis du har sikkerhed for, at dem, som kortet overlades til, anvender kortet i overensstemmelse med jeres aftale.
  • Mister du dit opladningskort, skal du straks ringe og spærre kortet på 86 16 88 88 for at undgå misbrug. Læs mere i vilkårenes § 6.
 • 1 Parterne

Denne aftale indgås mellem kunden (herefter benævnt “Kunden” eller “du”) og Clever A/S, CVR-nummer, Støberigade 14, 3.sal, 2450 København SV (herefter benævnt “Clever”). Parterne er berettigede og forpligtede efter aftalen. Det er således Kunden, der hæfter for betaling af de tjenester, der leveres i henhold til aftalen. Kunden hæfter også for betaling af de tjenester, der leveres i henhold til aftalen, selvom Kunden overlader anvendelsen af abonnementet til en eventuel bruger.

 

 • 2 Anvendelsesområde

Disse betingelser gælder for Clever’s aftaler om levering af en tjeneste omfattende tilrådighedstillelse af en ladeboks, installation eller certificering af opstillet ladeboks og/eller adgang til opladning i Danmark (og - på sigt - i de øvrige lande, som er beskrevet på Clever.dk) ved anvendelse af opladningskort..Disse betingelser gælder også for Clever’s aftaler om salg af en ladeboks, ladestander, ladestation (samlet set herefter benævnt “Ladeudstyr”) eller andet udstyr, samt eventuel installation i forbindelse med køb af sådant udstyr. Betingelserne finder endvidere anvendelse for Clever’s aftaler om salg af forudbetalt opladningskort eller -kredit. Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt for at være gyldige. Det fremgår af den konkrete aftale, hvad der er indgået aftale om.

 

 • 3 Indgåelse af aftale

3.1 Generelt:

Ved elektronisk bestilling fremsendes en kvittering umiddelbart efter modtagelsen af bestillingen. Efter en gennemgang og accept af bestillingen, fremsender Clever en ordrebekræftelse. Aftalen anses først for indgået, når der er fremsendt en ordrebekræftelse på e-mail.

3.2 Registrering og behandling af oplysninger:

Oplysninger i forbindelse med bestillinger behandles som angivet i Clever’s persondatapolitik. Læs nærmere her https://clever.dk/om-clever/persondatapolitik.

3.3 Fortrydelsesret:

For privatkunder (forbrugere), hvor bestilling sker via Clever’s hjemmeside, finder reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven anvendelse. Disse bestemmelser gælder således ikke, når bestillingen (i) sker ved Kundens fremmøde på Clever’s forretningssted eller hos en forhandler af Clever’s tjenester eller (ii) foretages af en erhvervsdrivende.

Som forbruger har du ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage efter den dag,

 • hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse (varekøb)
 • hvor aftalen om levering af tjenesteydelse blev indgået (tjenesteydelser).

I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis (dvs. separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Varerne skal returneres til:

Clever A/S
Støberigade 14, 3. sal
2450 København SV

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt eventuelt track and trace nummer.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

Tilbagebetaling

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme – i det omfang det er muligt – betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, og levering af tjenesteydelser er påbegyndt, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

BEMÆRK:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Kvittering skal vedlægges den vare, som sendes retur. Hvis kun en del af det leverede returneres, skal det markeres tydeligt på kvitteringen.

 

 • 4 Levering

Clever leverer i hele Danmark. Omkostninger til forsendelse inden for Danmarks grænser og eventuel forsikring fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Forsendelse af forudbetalte opladningskort sker til udlandet til den til enhver gældende prisliste. Ved øvrige forsendelser til udlandet, kontakt venligst Clever. Levering sker normalt indenfor syv dage ved forsendelse i Danmark.

Kundens abonnement og opladningskort vil blive aktiveret på det aftalte tidspunkt og i mangel af sådan aftale hurtigst muligt efter indgåelsen af aftalen. Clever fastlægger på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang et leveringstidspunkt for de aftalte ydelser, dog således at en eventuel fortrydelsesret er udløbet på tidspunktet for udførelse af opgaver. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter Kundens ønsker. 

Omfatter leverancen, at Clever installerer en ladeboks, der kræver ny kabling og installation, er det en forudsætning for Clever’s overholdelse af det oplyste tidspunkt for installation af ladeboksen, at de under § 5.2 nævnte forhold er opfyldt. Installationstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Clever’s kontrol.

 

 • 5 Bestemmelser gældende for installation af Ladeudstyr

5.1  Ejendomsret til ladeboks og ansvar for Clever’s udstyr

Clever har ejendomsretten til den etablerede ladeboks og Clever's øvrige udstyr, herunder bimåler og fasefordeler. Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) Clever’s udstyr og må ikke foretage indgreb i disse.

 Ladeboksen og andet udstyr, som kan være brugt, leveres på den aftalte adresse. Hvis installation, jf. nærmere nedenfor under § 5.2, skal foretages af Clever eller en af dennes samarbejdspartnere, leveres ladeboksen og andet udstyr i forbindelse med installationen. 

Ladeboksen må kun anvendes til opladning af Kundens og andres elbiler, såfremt de pågældende elbiler er godkendt af Clever til opladning via ladeboksen. De af Clever godkendte elbiler fremgår af Clever's hjemmeside: www.Clever.dk, ligesom der ikke må foretages indgreb i ladeboksen eller påføres adaptere m.v., som ikke er godkendt af Clever. 

Ladeboksens typebetegnelse, fabrikationsnummer og lignende, der tjener til identifikation af ladeboksen, må ikke fjernes. Det samme gælder for øvrigt udstyr tilhørende Clever. 

Kunden er erstatningsansvarlig for skader på Clever’s udstyr, herunder ladeboksen, som Kunden – eller nogen, som Kunden har ansvar for – forvolder. Kunden bærer desuden risikoen for ødelæggelse, forringelse ud over almindelig slid og ælde (eksempler herpå fremgår af Clever's hjemmeside), beskadigelse, bortkomst eller tyveri af Clever’s udstyr. Kunden skal således godtgøre Clever’s tab i de nævnte tilfælde. 

5.2  Installation og tilslutning af ladeboks

Kunden kan selv via tredjemand eller af Clever få foretaget installationen af ladeboksen. Uanset hvem der foretager installation skal tilslutning af ladeboks og certificering af installation foretages af Clever. 

Uanset typen af installation, skal følgende være opfyldt for, at Clever kan foretage installation af ladeboksen, herunder til den aftalte pris, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen/aftalen:

 1. Kunden accepterer, at der kan laves et hul i mur/bygningselement til at trække kablet for tilslutning af ladeboksen;
 2. Kundens eksisterende el-installation har virksom jordelektrode;
 3. Kundens eksisterende el-installation har den fornødne effekt til rådighed for at kunne levere den nødvendige forsyning til ladeboks; og
 4. Kunden har indhentet fornødne tilladelser, herunder fra ejer eller administrator af ejendommen, i det omfang det er relevant.
 5. Det forudsættes, at der er fornøden kapacitet til rådighed, og at der er indlagt 3 faser.  

For at Clever kan foretage installationen som en standard installation, skal følgende være opfyldt:

 1. Ladeboksen skal monteres på/ved samme bygning, som gruppetavlen er placeret i
 2. Gruppetavlen skal være placeret i stue- eller kælderplan;
 3. Der må ikke være ledninger i jord, som ikke er registreret eller kan påvises;
 4. Installationen må ikke kræve udskiftning af forurenet eller ikke-bæredygtig jord; og
 5. Kunden skal acceptere, at der vil forekomme en kort strømafbrydelse ved opsætning af ladeboksen.

Clever forbeholder sig ret til at kræve ekstra betaling, såfremt en eller flere af de ovenfor oplistede forhold ikke er opfyldt.

 

Hvis det er aftalt, at Clever foretager en standard installation, vil Clever - i det omfang det er muligt - på installationsadressen opsætte et kombirelæ (16A eller 20A) i Kundens eksisterende gruppetavle. I øvrige tilfælde opsættes en kasse med kombirelæ (16A eller 20A), som tilsluttes Kundens eksisterende gruppetavle. Fra den eksisterende gruppetavle eller opsatte kasse, trækkes et installationskabel på 5x4 kvadrat langs eksisterende gulv eller væg, medmindre andet aftales med Kunden.  Kablet monteres i ladeboksen. Eventuel ekstra føringsvej faktureres Kunden pr. meter jf. gældende prisliste.

 

Hvis kunden ønsker en anden placering af ladeboksen end den af Clever foreslåede, vil Clever imødekomme dette, såfremt det er muligt og mod betaling af de udgifter, der er forbundet hermed. Hvis Kunden ønsker en udvidet tilslutning med andre elementer end indeholdt i standard installationen, etablerer Clever dette mod særskilt betaling. 

Hvis der mellem Kunden og Clever er indgået aftale om en individuel tilslutning af en eller flere ladebokse, gælder de særlige bestemmelser fastsat i ordrebekræftelsen i tillæg til disse vilkår. 

Kunden eller en repræsentant herfor skal være til stede på installationstidspunktet og sørge for, at der er uhindret adgang for Clever til at installere kombirelæ, ledningsføring samt tilslutning af ladeboks. Gives der ikke Clever uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er Clever berettiget til at fakturere Kunden efter gældende prisliste. Eventuel ændring af installationstidspunktet skal ske med mindst 3 hverdage før det aftalte eller fastsatte installationstidspunkt og skal meddeles skriftligt til Clever på kundeservice@clever.dk med reference til ordrenummer. 

Kunden skal selv sørge for bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer. 

Hvis en ladeboks skal flyttes, opkræves der særskilt betaling efter gældende takst. Når abonnementet ophører, skal Kunden på Clever's anmodning med bistand fra en elektriker nedtage og tilbagesende den opstillede ladeboks samt eventuelle etablerede bimålere, til den adresse, som Clever anviser. I modsat fald forbeholder Clever sig for Kundens regning at nedtage ladeboksen. Kunden skal dokumentere, at ladeboksen er i forsvarlig stand ved afsendelsen til Clever. Selve kablerne og stikledninger efterlades i jorden/væg i afsluttet og sikker stand.

 

 • 6 Bestemmelser gældende for mobilitetsgaranti

Hos Clever vil vi gerne sikre os, at opladning på farten er en god oplevelse for vores kunder. Det betyder, at Clever hjælper kunder, hvis de oplever udfordringer ved en ladestander på Clever ladenetværket, der forhindrer dem i at lade, og de ikke har strøm nok til at komme hjem eller videre til næste ladestander.

Mobilitetsgarantien består i bugsering af kundens bil, hvis kunden ikke kan lade ved en Clever ladestander, og ikke kan komme videre til næste Clever ladestander eller hjem. Bugseringen går til nærmeste funktionsdygtige ladestander eller hjem, hvis kunden ønsker dette, og afstanden er kortere end til nærmeste ladestander.

Er uheldet ud, skal kunden blot ringe til Clever på 82 30 30 30. Servicen kan benyttes hele døgnet og gælder kun inden for Danmarks grænser.

Hvornår gælder mobilitetsgarantien, og hvad indbefatter den?

 • Hvis kunden er ankommet til en ladestander, som er ude af drift/i service (rød på Clever app’en), og der ikke er nok strøm på bilen til at komme videre til næste ladestander eller hjem.
 • Hvis kunden oplever fejl ved en ladestander, som gør at kunden ikke kan få nok strøm på at kommer til næste ladestander/hjem.
 • Hvis kunden er ankommet til én af Clever 50 kW-ladestander, hvor der ikke er CHAdeMO, og kunden ikke kan lade - og der ikke er strøm nok på bilen til at komme videre til næste Clever ladestander eller hjem.
 • Garantien gælder uanset om ladestanderen er ude af drift eller i service grundet arbejde på lokationen, som forhindrer adgang eller funktion af ladestanderen.
 • Mobilitetsgarantien gælder kun i Danmark.

 

Hvornår gælder garantien ikke?

 • Ved udfordringer med private ladebokse
 • Når kunden har strøm nok til at køre videre til en anden ladestander.
 • Når kunden er kørt fra landestanderen og løbet tør for strøm på ved hen til anden ladestander eller hjem.
 • Når kunden befinder sig på ikke-brofaste øer. Falck bugserer ikke på tværs af broer.
 • Når kunden ikke kan lade, fordi der holder en anden bil parkeret og spærrer for adgangen – og kunden ikke har strøm nok på bilen til at komme til næste ladestander.
 • Garantien gælder ikke på tværs af Danmarks grænser, dvs. i Tyskland og Sverige.
 • Mobilitetsgarantien er ikke inkluderet i Prepaid, sms-opladning og svenske kunder med svenske Clever produkter.
 • Ved andre ladestandere end Clevers.
 • Når kunden ikke kan lade ved en EBG, fordi han/hun ikke har kabel med – og ikke har strøm nok på bilen til at komme til næste ladestander.
 • Ved Clever ladestandere der ikke er omfattet af vores offentlige netværk. Dvs. Clever bokse ved fx udvalgte hoteller. Ladestanderen skal være på APPen.

 

 • 7 Bestemmelser gældende for forudbetalt opladningskort eller opladningskredit

Hvis parterne har indgået aftale om forudbetalt opladningskort eller opladningskredit til SMS optankning ved anvendelse af ladestandere i det offentlige rum i Danmark, udleveres et eller flere opladningskort eller fremsendes en SMS-kode, som giver Kunden adgang til i det offentlige rum at foretage opladning af elbil på alle ladestandere tilhørende Clever eller tredjemand, som Clever har indgået aftale med, og hvor der er tilsluttet et identifikationsmodul.

Dine forudbetalte kWh på opladningskortet eller opladningskreditten kan anvendes i 12 måneder fra aftaletidspunktet. Du kan ved skriftlig henvendelse til Clever indtil 12 måneder efter udløbet af anvendelsesperioden af opladningskortet/-kreditten (svarende til 24 måneder fra aftaletidspunktet) anmode om, at restværdien af de forudbetalte kWh indløses til pålydende værdi og refunderes til samme betalingskort, som er anvendt til betalingen. I forbindelse med indløsningen opkræver Clever 100 kr. i administrationsgebyr svarende til de faktiske omkostninger forbundet med indløsningen.

Ladestanderen må kun anvendes til opladning af elbiler af den type, som er godkendt af Clever og du må kun benytte dit opladningskort/opladningskredit til opladning af de elbiler, som fremgår af din ordrebekræftelse. Der må ikke foretages indgreb i standerne eller påføres adaptere m.v., som ikke er skriftligt godkendt af Clever.

Forudbetalte opladningskort må alene erhverves og benyttes af Kunder med bopæl udenfor Danmark, og fremsendes alene til en adresse i udlandet. Det forudbetalte opladningskort er personligt og må alene anvendes til de af Clever godkendte biler. Der gælder ikke tilsvarende begrænsninger for anvendelse af opladningskredit.

Kunden er ansvarlig for, at kortet eller kortene opbevares forsvarligt. Kunden skal destruere eller returnere et beskadiget opladningskort til Clever. Clever ombytter mod betaling beskadigede opladningskort. Hvis kode til opladningskortet benyttes sender Clever oplysningerne om kode til opladningskortet til den adresse, som er oplyst og registreret om Kunden. Af sikkerhedsmæssige årsager oplyses koder, herunder SMS-koder ikke telefonisk.

Clever er ikke ansvarlig for tab som følge af, at et opladningskort er bortkommet, beskadiget eller på anden måde defekt. Opladningskortet tilhører Clever og skal destrueres eller returneres, hvis Clever kræver dette, herunder ved ophør af aftale. Indgreb, kopiering m.v. af opladningskortet er ikke tilladt af andre end Clever.

Clever garanterer ikke, at opladningskredit til SMS optankning kan anvendes på det ønskede tidspunkt, idet dette afhænger af tredjeparts ydelser, herunder mobilforbindelse til både Kundens anvendte terminal og den aktuelle ladestander. Clever tilbyder endvidere ikke at afhente Kundens bil ved driftsforstyrrelser, hvis kunden anvender opladningskredit til SMS optankning.

Clever hæfter i henhold til betalingstjenesteloven for tab som følge af, at opladningskortet/opladningskreditten har været misbrugt af en anden person, medmindre Kunden har handlet svigagtig eller med forsæt har undladt at opfylde forpligtelserne i disse vilkår. Mister kunden sit opladningskort/SMS-koden til opladningskreditten, skal Kunden straks ringe på telefon og få spærret opladningskortet/opladningskreditten for at undgå misbrug. Clever kan kræve en skriftlig bekræftelse fra Kunden på spærringen, og i tilfælde af tyveri kan Clever tillige kræve, at Kunden anmelder forholdet til politiet.

 

 • 8 Tekniske ændringer og forstyrrelser

Clever kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer m.v. i Clever´s ydelser og tjenester af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav, hvilket kan medføre, at opladning ikke er mulig. Clever tilstræber at gøre opladninger tilgængelige igen hurtigst muligt.

 

 • 9 Priser og betaling

Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten kan ses på www.Clever.dk. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl og udsolgte varer.

Betaling kan ske med de mest almindelige betalings- og kreditkort og sker i danske kroner. Vores priser tillægges gebyrer som kreditkortudstederne opkræver af Clever. Prisen for bestilling trækkes ikke fra Kundens konto før produkterne er afsendt fra lageret.

Clever fremsender en faktura for alle ydelser og tjenester i henhold til denne aftale.

Clever er berettiget til at opkræve et gebyr for fremsendelse af faktura, medmindre Kunden har tilmeldt sig betalingsservice (BS). Betaler Kunden via BS, har Clever ret til alene at give regningsoplysningerne på BS oversigten og ikke fremsende særskilt faktura.

Clever har ret til at fremsende elektronisk faktura, hvis Kunden har accepteret dette. Clever har ret til at opkræve gebyr for fremsendelse af kopi af fakturaen. Beløbet forfalder til betaling den dag, der angives på fakturaen. Clever kan dog ændre betalingsdatoen til umiddelbart forfald, hvis Clever´s økonomiske risiko er forøget.

Ved aftalens indgåelse kan der opkræves et oprettelsesgebyr. Den faste ydelse opkræves månedsvis forud. Forbrugsbetaling ved brug af opladningskortet samt øvrig betaling opkræves sædvanligvis bagud. Ved supplerende tjenester og services kan der kræves en hel eller delvis forudbetaling. Mindre beløb i Clever´s favør kan efter Clever´s valg overføres til næste faktureringsperiode.

Ved forsinket betaling er Clever berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker i henhold til rentelovens bestemmelser. Clever er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Clever er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau.

Clever kan, efter orientering til Kunden, lade tredjemand, herunder andre koncernforbundne selskaber, varetage opkrævningen af betaling for ydelser leveret af Clever.

Betaling sker i danske kroner.

 

 • 10 Kundens misligholdelse

Clever kan deaktivere tjenesterne under aftalen samt afhente udstyr tilhørende Clever, herunder ladeboks, hvis det erfares, at Kunden væsentligt misligholder dennes forpligtelser i henhold til vilkårene.

Væsentlig misligholdelse er f.eks. men ikke begrænset til:

 • Kunden undlader at betale efter forudgående rykkerprocedure.
 • Clever afskæres fra at få adgang til eget udstyr med henblik på fejlsøgning mv.
 • Kundens afgivelse af urigtige oplysninger ved denne aftales indgåelse samt efterfølgende manglende meddelelse om ændringer, herunder adresseændringer.
 • Kunden tilslutter udstyr til ladeboksen, som ikke opfylder kravene i hertil.
 • Kunden disponerer over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) eller foretager indgreb i Clever’s udstyr i strid med vilkårene

Afbrydelse i de ovenfor nævnte tilfælde er ikke en ophævelse af aftalen og medfører således ikke et nedslag i betalingen af de faste udgifter i perioden, hvor Kunden har misligholdt aftalen. Hvis Kunden ændrer det forhold, der var i skyld i deaktiveringen af opladningskortet, herunder betaler det forfaldne beløb, kan Clever vælge at aktivere abonnementet og opladningskortet eventuelt med restriktioner. I forbindelse med aktiveringen af abonnementet og opladningskortet, er Clever berettiget til at opkræve et gebyr.

 

 • 11 Opsigelse

11.1 Clever’s opsigelse

I tilfælde af Kundens misligholdelse kan Clever opsige aftalen med 1 måneds varsel, hvorefter udstyr tilhørende Clever vil blive afhentet for Kundens regning. En Kunde, der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå en ny aftale med Clever, før det skyldige beløb er betalt. Clever kan til enhver tid, herunder ved Clever's beslutning om ophør med at tilbyde en infrastrukturløsning til elbiler, opsige aftalen med et varsel på minimum 3 måneder. Ophører abonnementet på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør Clever mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencebeløb. I tilfælde af Clever's opsigelse på grund af Kundens misligholdelse, hæfter Kunden for den faste betaling i bindingsperioden, jf. § 11.2 nedenfor.

 

11.2 Kundens opsigelse

For privatkunder er aftalen uopsigelig i 5 måneder fra abonnementets aktivering. Kunden kan derefter opsige aftalen med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen og/eller supplerende tjenester og ydelser skal ske skriftligt til Clever og vil blive bekræftet i form af en ordrebekræftelse. For erhvervskunder er aftalen uopsigelig i 36 måneder med mindre andet fremgår af aftalen. Kunden kan derefter opsige aftalen skriftligt med et varsel på 3 måneder.

 

 • 12 Mangler og reklamationsret

Varerne er mangelfulde, hvis de ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen, som medfølger varen (brugsanvisningen) eller fremgår af Clever’s hjemmeside. Varerne skal alene anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Ladeudstyret må anvendes til opladning af elbiler af de(n) type(r) og med den strømstyrke, som er angivet på ordrebekræftelsen fra Clever. Ved Kundens skifte til en anden elbil, skal Kunden kontakte Clever for at afklare, om der skal foretages udskiftning af Ladeudstyr. Hvis Ladeudstyret anvendes til opladning af elbiler af en anden type og/eller med en anden strømstyrke end den angivne på ordrebekræftelsen fra Clever, bærer Kunden ansvaret for eventuel skade på Ladeudstyr og/eller elbil.

Forbrugere har 2 års reklamationsret i henhold til købelovens regler regnet fra varernes fremsendelse. Erhvervsdrivende har 1 års reklamationsret. Reklamation skal ske inden rimelig tid og for forbrugere senest 2 måneder efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Ved transportskade skal Kunden dog reklamere til transportøren eller Clever inden for 7 dage efter levering.

Ved fejlmeldte varer, hvor de angivne fejl ikke konstateres eller skyldes forhold, som Clever ikke er ansvarlig for, vil Clever opkræve betaling baseret på medgået tid. Prisen herfor fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

 

 • 13 Ansvar

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog med nedenstående begrænsninger:

Clever er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, driftstab, avancetab, tab af data, produktionstab, tab som følge af at en aftale med en tredjepart bortfalder, misligholdes m.v. Clever’s erstatningsansvar er desuden beløbsbegrænset og kan således aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, som kunden inden for de seneste 12 måneder har betalt Clever i henhold til aftalen.

Clever er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser, strømkvalitet m.v., der kan henføres til andre udbydere, herunder leverandører af el, producenter, eller netudbydere. Ligeledes er Clever ikke ansvarlig for skader eller tab, som Kunden måtte lide, der kan henføres til brugerfejl, herunder men ikke begrænset til fejlopladning, virus m.v. Clever er ikke ansvarlig for produkter, der ikke er købt gennem Clever. Clever tilsigter at følge Kundens anmodning om ønskede opladningstidspunkter, men kan ikke garantere, at opladningen foretages i den økonomisk mest fordelagtige periode og er ikke ansvarlig, hvis dette måtte forekomme.

Clever er ikke forpligtet til at opfylde aftalen, hvis dette forhindres af omstændigheder, der er uden for Clever’s kontrol, herunder men ikke begrænset til, brand, krig, militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske eller IT-mæssige systemer, som Clever ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

 

 • 14 Overdragelse

Kunden kan med Clever’s samtykke overdrage aftalen til tredjemand. Clever kræver i denne forbindelse skriftlig tiltrædelse fra både Kunden og tredjemand, samt at forfalden gæld betales, inden overdragelsen gennemføres. Ligeledes er Clever berettiget til at foretage en kreditvurdering af den nye kunde i forbindelse med overdragelsen og at opkræve et gebyr af Kunden. Clever kan uden Kundens samtykke overdrage aftalen til tredjemand.

 

 • 15 Ændring af vilkår og priser

Clever gennemfører ændringer til fordel for Kunden uden varsel. Væsentlige ændringer af vilkår og priser til ugunst for Kunden varsler Clever med minimum 1 måned enten ved brev, e-mail, på faktura eller betalingsoversigt og lignende. Kunden kan i forbindelse med sådanne væsentlige ændringer opsige aftalen med et varsel på mindst 14 dage til tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne. Alle ændringer kan ses på Clever's hjemmeside: www.Clever.dk.

 

 • 16 Kundeservice

Kundeservice kan kontaktes på telefon (80 30 30 30). E-mails til kundeservice kan sendes til kundeservice@Clever.dk. Skriftlige henvendelser skal sendes til Clever A/S, Støberigade 14, 3.sal. 2450 København SV. Kundeservice kan ligeledes kontaktes, hvis kunden ønsker at klage.

 

 

 

Prisliste

 

Forsendelsesgebyr ved køb af ladekabel

kr. 195,00

Forsendelsesgebyr ved køb af ladeudstyr

kr. 295,00

Forsendelsesgebyr til ikke brofaste øer

kr. 595,00

Gebyr for ekspreslevering i Danmark

kr. 100,00

Pris. pr. meter kabel udover 10 meter ved installation af ladeudstyr

kr. 199,00

Forsendelsesgebyr til udlandet

Efter aftale

Rykkergebyr

kr. 100,00 + renter

Gebyr for forgæves teknikerbesøg

kr. 1.495,00

Pris pr. time ved teknikerbesøg

kr. 795,00 + materialer

Tillæg til kørsel til ikke brofaste øer eller udenfor Danmarks grænser

Faktiske omkostninger

Gebyr for telefonbestilling af opladningskort

kr. 195,00

Certificering af ladeboks

kr. 1.895,00

Gebyr for indløsning af opladningskort/opladningskredit

kr. 295,00

Gebyr for ekspreslevering udenfor Danmarks grænser

kr. 195,00

 

De nævnte priser og gebyrer er de for tiden gældende og er inkl. moms, medmindre andet fremgår.

 

 

Clever’s terms and conditions of sale

Comes into force on the 10th of October 2014

1 The parties

This agreement is entered into by the customer (“Customer” or “you”) and Clever A/S, company registration (CVR) no , Støberigade 14, 3rd floor, 2450 Copenhagen SV (“Clever”). The parties have rights and obligations under the agreement.

2 Scope

These terms and conditions apply to Clever’s agreements for the sale of charging boxes, charging units, charging stations (“Charging Equipment”) or other equipment and for any installation in relation to the purchase of such equipment. The terms and conditions also apply to Clever’s agreement for the sale of pre-paid charging cards or credits. Deviations from these terms and conditions must be agreed in writing to be in force. Any agreement will specify the subject-matter of the relevant agreement.

3 Conclusion of the Agreement

3.1 In general:

In case of an electronic order Clever will forward an order confirmation and invoice (the same document). The agreement is not deemed to have been entered into until an order confirmation has been forwarded by e-mail.

3.2 Registration and processing of information:

Information in relation to orders will be processed as stated in Clever’s privacy policy. Click herewww.clever.dk/persondatapolitik to read more.

3.3 Right of cancellation:

The rules on right of cancellation in the Danish Act on Consumer Transactions apply to private customers (consumers) who have placed an order via Clever’s website. These provisions do not apply if the order (i) is placed when the Customer attends Clever’s place of business or (ii) is placed by a trader.

As a consumer you are entitled to cancel the agreement without having to provide a reason within 14 days from the day

 • on which you or a third party designated by you, but not the carrier, take actual possession of the products (purchase of goods).
 • on which the agreement about delivery of a service was concluded (services).

 

In case of different products which are part of the same order but are to be delivered one by one (ie separate delivery) the cooling-off period expires 14 days after the day on which you or a third party designated by you, but not the carrier, takes actual possession of the final product.

Exercise of the right of cancellation

In order to exercise the right of cancellation you must give us notice of your decision to cancel this agreement in an unambiguous declaration (for example by letter sent by mail, fax or e-mail). The cooling-off period has been observed if you send your notice of exercise of the right of cancellation before the expiry of the cooling-off period.

Consequences of a cancellation

You must return the goods without undue delay and no later than 14 days from the date on which you informed us of the exercise of the right of cancellation of the agreement. The time-limit has been observed if you return the product before the expiry of the 14 days.

The goods must be returned to:

Clever A/S
Støberigade 14, 3rd floor
2450 Copenhagen SV
Denmark

In relation to any return please ensure that the products have been properly packed. You are liable for the package/the products until we receive it. Save your postal receipt and any track and trace number.

You must pay the costs of the return of the product when you cancel the sale.

Please note: We do not accept parcels sent COD.

Repayment

If you exercise your right of cancellation, we will refund all payments received from you, including delivery costs (but not any additional costs as a consequence of your own choice of another type of delivery than the cheapest type of standard delivery which we offer) without undue delay and in any circumstance no later than 14 days from the date on which we received notice of your decision to cancel this agreement. We carry out the repayment using the same mean of payment – if possible – that you used in the original transaction unless you have expressly accepted another method. In any circumstance you will not be subject to any fees as a consequence of the repayment.

If you wish that delivery of services is to be commenced before the expiry of the cooling-of period and delivery of services has commenced, you must pay us an amount proportionate to the scope of the services delivered until the time at which you informed us of your exercise of the right of cancellation of the agreement compared to complete performance of the agreement.

NOTE:
You are only liable for any impairment of the value of the products that is due to other handling than what is necessary in order to establish the nature and properties of the products as well as their mode of operation.

The receipt must be enclosed with the product to be returned. If only a part of the products delivered is returned, this must be indicated clearly on the receipt.

4 Delivery

Clever delivers to any address in Denmark. Postal charges in Denmark and any insurance are stated in the price list applicable at any time. Postal charges for sending pre-paid charging cards to addresses outside Denmark are stated on the price list applicable at any time. Please contact Clever in respect of products to be sent to addresses outside Denmark. Delivery in Denmark will normally take place within 7 days.

5 Provisions applicable for installation of Charging Equipment

If the parties have agreed that Clever is to install the Charging Equipment, the following applies to installation and connection of Charging Equipment:

The Customer may select various installation options, including a standard installation, and decide the time of installation from the options indicated on Clever’s website. The element of a standard installation is specified on Clever’s website: www.Clever.dk.

If the Customer wishes that the Charging Equipment be installed in another place than suggested by Clever, Clever will comply with this if it is possible and against payment of the related costs. If the Customer wishes an extended connection with other elements than contained in the standard installation, Clever will carry out such connection against separate payment. The Customer will receive a quotation before the work is commenced.

If the Customer and Clever have agreed on an individual connection of the Charging Equipment, the special provisions agreed in the order confirmation will apply in addition to these terms and conditions.

The Customer or the Customer’s representative must be present at the time of installation and ensure that Clever has unobstructed access to the installation of the combination relay, routing and connection of the Charging Equipment. If Clever does not have unobstructed access at the agreed time of delivery, Clever is entitled to invoice the Customer in accordance with the current price list. Any change of the time of installation must be made at least 3 work days before the agreed or fixed time of installation and notice must be given in writing to Clever at kundeservice@clever.dk with reference to the order number.

The Customer provides for repairs of the building such as painting, rendering and paper-hanging or restorations according to construction regulations which are a necessary consequence of making the installations.

6 Provisions applicable for mobility warranty

It is important for Clever that our customers get a good customer experience when using our Clever charging points. If a customer experiences problems charging, our customer service team is ready to help. Customers that are unable to charge their car at a Clever charging location and who are unable to drive to the nearest Clever charging location will have their car moved/transported to the nearest available Clever charging location or to their home address, if their home address is the nearest destination.

Customers need to call Clever on +45 82 30 30 30. Mobility Warranty can be used at any time but only in Denmark.

Mobility Warranty covers the following situations:

 • A customer reaches a Clever charging location that is out of order (marked red on the Clever app) and does not have enough battery power to drive to the nearest Clever charging location or home.
 • A customer experiencing a technical problem at a Clever charging location and is unable to get to the next nearby Clever charging location or home.
 • A customer has reached a Clever 50 kW charging location where there is no CHAdeMO charger and cannot charge – and is unable to reach the nearest Clever charging location or home.
 • Mobility Warranty is applicable no matter if the Clever charging location is out of order or IN SERVICE.
 • Mobility warranty is only valid in Denmark.

7 Provisions applicable to pre-paid charging cards or credits

If the parties have made an agreement about pre-paid charging cards or credits for SMS charging to be used in charging units in the public domain in Denmark, one or more charging cards will be issued or SMS code(s) be sent which entitles the Customer to charge an electric vehicle in public on all charging units belonging to Clever or a third party with which Clever has entered into an agreement and to which an identification module has been connected.

Your pre-paid kWh on the charging card or the credit may be used in the 12 months from the time of the agreement. Until 12 months after the expiry of the period of use of the charging card or credit (equal to 24 months from the time of the agreement) you may by written inquiry to Clever request that the residual value of the prepaid kWhs be redeemed at the nominal value and be repaid to the same payment card which was used for the payment. In relation to the redemption Clever will charge a fee of 100 kr. equal to the actual costs of the redemption.

The charging unit may only be used for charging of electric vehicles of the type which is approved by Clever and you may only use your charging card/credit for charging of the electric vehicles following from your order confirmation. The charging units must not be subjected to corrective action and no adapters etc must be added to the charging unit which are not approved in writing by Clever.

Pre-paid charging cards may only be purchased and used by Customers residing outside Denmark and will only be sent to addresses abroad. The pre-paid charging card is personal and may only be used for the cars approved by Clever. No corresponding restrictions apply to the use of a credit.

The Customer is liable for the safe-keeping of the card(s). The Customer must destroy or return a damaged charging card to Clever. Clever replaces damaged charging cards against payment. If a code is used in connection with the charging card, Clever will send the charging card code information to the address provided and registered in relation to the Customer. For safety reasons codes, including SMS codes, will not be supplied by telephone.

Clever is not liable for losses due to a lost, damaged or otherwise defective charging card. The charging card belongs to Clever and must be destroyed or returned if required by Clever including at the termination of the agreement. Interference, copying etc of the charging card is not allowed by others than Clever.

Clever does not guarantee that credits for SMS charging may be used at the time requested as this will depend on the services of a third party, including the mobile connection to the terminal used by the Customer and the relevant charging unit. Also, Clever does not offer to collect the Customer’s car in case of operational interruptions if the Customer uses a credit for SMS charging.

Under the Danish Act on subscribed services Clever is liable for any loss due to another person’s unauthorised use of the charging card/credit unless the Customer has acted fraudulently or deliberately omitted to meet the obligations of these terms and conditions. If the Customer loses the charging card/the SMS code for the credit, the Customer must call immediately in order to have the charging card/credit blocked to avoid unauthorised use. Clever may require a written confirmation from the Customer in relation to the blocking and in case of theft Clever may also require that the Customer reports the incident to the police.

8 Prices and payment

All prices are stated on the price list applicable at any time. The price list can be found on www.Clever.dk. We are not responsible for any misprints and wrongly stated prices and any product is subject to availability.

Payment may be made by means of the most common payment and credit cards and is made in DKK. Any charges which the credit card issuers charge with Clever will be added to our prices. The price of any order will not be withdrawn from the Customer’s account until the products have been sent from the warehouse.

9 Defects and the right to claim compensation

The products will be defective if they do not comply with the description accompanying the product (the instruction manual) or following from Clever’s website. The products may only be used in compliance with the instruction manual. The Charging Equipment may be used for the charging of electric vehicles of the type(s) and with the amperage stated in the order confirmation from Clever. In case of the Customer’s change to another electric vehicle the Customer must contact Clever in order to clarify if the Charging Equipment requires replacing. If the Charging Equipment is used for charging electric vehicles of another type and/or with another amperage than that which is stated on the order confirmation from Clever, the Customer is liable for any damage to the Charging Equipment and/or the electric vehicle.

Under the rules of the Danish Sale of Goods Act consumers must claim compensation no later than 2 years from the time of sending of the products. Traders must claim compensation within 1 year. Complaints must be made within a reasonable time and in respect of consumers no later than 2 months after the defect is or should have been discovered. In case of damage incurred in transit the Customer must complain to the carrier or Clever within 7 days from delivery.

In case of products which have been reported faulty and in which case the faults have not been described or are due to events for which Clever is not liable, Clever will claim payment based on time spent. The price for this service is stated on the price list applicable at any time.

10 Liability

The parties are liable under the general rules of Danish law, but with the restrictions below:

Clever is not liable in damages for indirect losses, loss of profit, loss of data, loss of production, loss as a consequence of the lapse, breach etc of an agreement with a third party. Clever is not liable for errors, breakdowns, interruptions, quality of the current etc that may be attributed to other suppliers, including suppliers of electricity, producers or service providers. Clever is also not liable for damage or loss that the Customer may suffer and that may be related to user errors, including but not limited to erroneous charging, virus etc.

Clever is not obligated to fulfil the agreement if this is prevented by circumstances beyond Clever’s control, including, but not limited to, fires, war, military actions, riots, strikes, lock-outs, natural disasters, including strokes of lightening and floods, material interruptions or disruptions of technical and IT systems that Clever could not have avoided or overcome without unreasonable costs or that could not have been taken into consideration at the conclusion of the agreement.

11 Customer services

Customer services may be contacted on tel . E-mails to customer services may be sent to kundeservice@Clever.dk. Inquiries in writing must be sent to Clever A/S, Støberigade 14, 3rd floor 2450 Copenhagen SV, Denmark. Customer services may also be contacted if the Customer wishes to complain.

Price list

 

Delivery charge – charging cable

DKK 195.00

Delivery charge – charging equipment

DKK 295.00

Delivery charge in respect of isles with no bridge

DKK 595.00

Express delivery in Denmark

DKK 100.00

Price per metre of cable in excess of 10 metres in relation to installation of charging equipment

DKK 199.00

Delivery charges for deliveries outside Denmark

As agreed

Reminder fee

DKK 100.00 + interest

Fee for an unsuccessful visit by a technician

DKK 1,495.00

Price per hour for a technician

DKK 795.00 + materials

Surcharge for transport to Danish isles with no bridge or outside Denmark

Actual costs

Fee for ordering charging cards/credits by telephone

DKK 195.00

Fee for express delivery outside Denmark

DKK 195.00

Fee for redemption of charging cards/credits

DKK 295.00

The prices and fees specified are the prices and fees currently in force and are inclusive of VAT unless otherwise specified.

Version: 1. feb. 2017