Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Clever A/S (''vi'', ''os'' eller "Clever") behandler dine persondata.

 

1 | DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

Clever A/S
CVR-nr. 32 46 83 49
Støberigade 14, 2. sal
DK-2450 København SV
Email: kundeservice@clever.dk
Tel.: +45 82 30 30 30

2 | BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Vi har nedenfor redegjort for til hvilke formål, vi behandler persondata.

 

2.1 Administration af Clever-abonnement samt levering af vores produkter og services (privatkunder) (ekskl. el-abonnementer)

Når du som Clever-kunde tegner et Clever-abonnement, herunder ePlus (udbydes i samarbejde med FDM), og/eller køber vores produkter og services, behandler vi persondata om dig for at kunne admini-strere dit abonnement og/eller levere vores produkter og services til dig. Dette indebærer også behand-ling af dine persondata til brug for diagnosticering og udbedring af fejl på ladeudstyr, registrering og fakturering af forbrug eller abonnement, behandling af refusion af strøm samt sikring mod misbrug.

Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • Bilmodel, nummerplade, ladekort/ladebrik, stiktyper
 • Abonnement/produktoplysninger, købsoplysninger, leveringsoplysninger, kundenummer
 • Bank- og/eller betalingsoplysninger
 • Opladningsdata inkl. lokation, benyttede stik, lade-effekt, tid og tidsrum

Uanset om du tegner abonnement direkte hos os eller via din bilforhandler og/eller bestiller vores pro-dukter og services direkte fra os eller via din bilforhandler, vil de persondata, vi behandler om dig, blive indsamlet direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.b, da behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af den abonnementsaftale/aftale om køb af vores produkter og services, vi har indgået med dig. Hvor behandlingen af dine persondata ikke har en tilstrækkelig sammenhæng med levering af vores produkter og services, vil behandlingen af dine persondata i stedet ske på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at levere vores produkter og services.

Vi kan dele dine persondata med leverandører, samarbejdspartnere og forhandlere, herunder IT-leverandører, softwareleverandører og -udviklere, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Vi kan fx dele dine persondata med EL:CON A/S til brug for installation af ladeudstyr eller med FDM i forbindelse med oprettelse af dit ePlus-abonnement.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter og services til dig, herunder så længe du har et aktivt Clever-abonnement. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt senest fem år efter ophør af dit Clever-abonnement. Hvis vi har modtaget dine persondata via din bilforhandler, men du vælger ikke at opstarte en abonnementsaftale/aftale om køb af vores pro-dukter og services alligevel, sletter vi dine persondata inden for seks måneder.

 

2.2 Administration af Clever-abonnement samt levering af vores produkter og services (erhvervskunder) (ekskl. el-abonnementer)

Hvis din arbejdsgiver har indgået en aftale direkte med Clever (herunder evt. via et leasingselskab, som din arbejdsgiver samarbejder med), hvorefter du får adgang til vores produkter og services, herunder fx at du får installeret en ladeboks på din privatadresse, behandler vi persondata om dig for at kunne ad-ministrere vores aftale med din arbejdsgiver (evt. via det leasingselskab, som din arbejdsgiver samar-bejder med). Dette sker for at kunne levere vores produkter og services til dig som led i denne aftale og indebærer behandling af dine persondata til brug for diagnsticering og udbedring af fejl på ladeudstyr, registrering og fakturering af forbrug eller abonnement i forhold til din arbejdsgiver, behandling af refu-sion af strøm samt sikring mod misbrug.

Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • Bilmodel, nummerplade, ladekort/ladebrik, stiktyper
 • Abonnement/produktoplysninger, købsoplysninger, leveringsoplysninger, kundenummer
 • Arbejdsplads
 • Opladningsdata inkl. lokation, benyttede stik, lade-effekt, tid og tidsrum

Vi indsamler dine persondata fra dig og/eller din arbejdsgiver (evt. via det leasingselskab, som din ar-bejdsgiver samarbejder med).

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at levere vores produkter og services.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Vi kan fx dele dine persondata med EL:CON A/S til brug for installation af ladeudstyr. Derudover kan vi også dele forbrugsdata med din arbejdsgiver samt evt. med det leasingselskab, som din arbejdsgiver samarbejder med. Deling af forbrugsdata vil i denne henseende i så vidt omfang som muligt kun ske i form af aggregerede data (se også punkt 2.5).

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter og services til din arbejdsgiver og dig, herunder så længe din arbejdsgiver har en aftalt med os. Dine oplys-ninger slettes som udgangspunkt senest fem år efter ophør af din arbejdsgivers aftale med os, eller se-nest ét år efter du ikke længere er omfattet din arbejdsgivers aftale med os.

 

2.3 Administration af el-abonnement, herunder overholdelse af retlige forpligtelser

Når du som Clever-kunde indgår en aftale om, at Clever skal levere el til dig, behandler vi persondata om dig for at kunne administrere og opfylde vores el-aftale med dig.

Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • Oplysninger vedrørende din aftale/el-abonnement, såsom leveringsoplysninger, kundenummer, aftagenummer, målernummer, måledata, afregningsform, installationsnummer, brugernavn, m.v.
 • Bank- og/eller betalingsoplysninger, kreditvurdering
 • CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Kundenummer og evt. ladebriknummer
 • Oplysninger om din boligs opvarmningsform, boligstørrelse, personer i din husstand.
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og konkurs
 • Eventuelle lovovertrædelser og/eller andre forhold med henblik på anmeldelse til myndigheder
 • Øvrige oplysninger af relevans for din aftale og abonnement, herunder info om strømafbrydel-ser, eventuelle klager og anden korrespondance

 

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig, ligesom vi også kan indhente persondata fra:

 • Offentlige myndigheder, inkl. det statsejede Energinet
 • Kreditoplysningsbureauer (kun i særlige tilfælde)
 • Ejendomsmæglere, boligselskaber og andre udlejere der opretter dig som kunde
 • Offentlig tilgængelige kilder, herunder CPR-registreret
 • Personer i din husstand som tilmelder sig selv og dig som kunde hos Clever

 

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.b, da behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af den abonnementsaftale/el-aftale, vi har indgået med dig. Hvor behandlingen af dine persondata ikke har en tilstrækkelig sammenhæng med opfyldelsen af den abonnementsaftale/el-aftale, vi har indgået med dig, vil behandlingen af dine persondata i stedet ske på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at administrere kundeforholdet samt at håndtere klager og anden korre-spondance.

Vi behandler dit CPR-nummer på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, som påkrævet efter Markedsforskrift H, afsnit 4 for Elmarkedet, ligesom vi herefter også anvender dit CPR-nummer til brug for administration af dit kundeforhold.

I tillæg til ovenstående behandler vi en række oplysninger om dit elforbrug m.v. med henblik på videre-givelse til Datahubben (Danmarks centrale register for elkunder), jf. GDPR, art. 6.1.c. Derudover er vi i henhold til elforsyningslovens og bogføringsloven også forpligtet til at opbevare en række bogførings- og regnskabsmæssige oplysninger relateret til dit elforbrug, hvilket også vil ske på grundlag af GDPR, art. 6.1.c.

Vi kan under særlige omstændigheder behandle persondata om eventuelle lovovertrædelser (strafbare forhold) og/eller andre lignende forhold med henblik på anmeldelse til offentlige myndigheder. Vores hjemmel vil i disse tilfælde være databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, sidste punktum, hvor vores legitime interesse i at behandle og videregive disse persondata til fx politiet vil være at stoppe/hindre tyveri af el samt forfølge vores retskrav i denne henseende.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, herunder CUBS, som leverer vores fakturerings- og kunde-styringssystem. Vi kan derudover dele dine persondata med offentlige myndigheder, inkl. Energinet samt Datahubben.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter og services til dig, herunder så længe du har en aktiv abonnementsaftale/el-aftale. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt senest fem år efter ophør af aftaleforholdet.

 

2.4 Optimering, tilpasning og udvikling af vores produkter

Vi anvender data relateret til din brug af vores produkter og services for at kunne optimere, tilpasse og udvikle vores produkter.

Vi vil derfor som udgangspunkt behandle de samme kategorier af persondata, som fremgår under punkt 2.1-2.3 og vi vil i så vidt omfang som muligt foretage denne behandling på baggrund af aggregerede data.

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at optime-re, tilpasse og udvikle vores produkter, så vi kan tilbyde dig den bedst mulige oplevelse.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Persondata som behandles med henblik på optimering, tilpasning og udvikling af vores produkter, vil som udgangspunkt ikke blive slettet, men vil i så vidt omfang som muligt blive aggregeret, så vi ikke kan identificere dig på baggrund af disse data.

 

2.5 Deling af data med samarbejdspartnere

Clever indgår løbende samarbejder med forskellige samarbejdspartnere, herunder i form af ejendoms-ejere og -administratorer, såsom fx DEAS ejere og administratorer af parkeringsanlæg, samt øvrige virksomheder og organisationer, der får installeret Clever ladestandere i tilknytning til deres ejendoms-arealer.

I denne forbindelse kan vi dele forbrugsdata fra vores ladestandere via Clevers selvbetjeningsplatform eller i medfør af særskilt aftale herom.

Forbrugsdata vil ikke indeholde data, som direkte kan henføres til dig, og vil derudover blive aggregeret på en måde, så specifikke ladesessioner ikke kan tilbageføres til dig.

Vores behandling og deling af data sker på baggrund af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at levere vores produkter og services.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Persondata som deles med samarbejdspartnere vil som udgangspunkt ikke blive slettet, men vil som nævnt ovenfor i så vidt omfang som muligt blive aggregeret før deling, således at hverken vi eller vores samarbejdspartner kan identificere dig på baggrund af disse data.

 

2.6 Samarbejde med Dribe

Clever har indgået et samarbejde med Dribe, hvorefter Dribe-kunder som led i deres aftalerelation med Dribe kan få mulighed for at anvende Clevers ladestandere via udlevering af et/en Clever lade-kort/ladebrik. I denne forbindelse vil der ikke være nogen direkte aftalerelation mellem dig og Clever.

Såfremt du mister dit/din Clever ladekort/ladebrik vil Dribe videregive dit navn samt din adresse og la-debriksnummer til os med henblik på, at vi kan levere et/en ny ladekort/ladebrik til dig.

I denne forbindelse behandler vi dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne levere et/en ny ladekort/ladebrik til dig i overensstemmelse med vores aftale med Dribe.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Persondata som behandles med henblik på at levere et/en ny ladekort/ladebrik til dig slettes som ud-gangspunkt 3-6 måneder efter afsendelse af ladekortet/ladebrikken.

 

2.7 Testpanel samt kunde- og tilfredshedsundersøgelser

Som Clever-kunde kan du blive en del af vores testpanel, ligesom du kan deltage i forskellige kunde- og tilfredsundersøgelser.

Mens nogen tilfredshedsundersøgelser sker på anonym basis, vil vi i forbindelse med andre tilfredsheds- og kundeundersøgelser eller din deltagelse i vores testpanel behandle persondata, såsom navn, adresse, emailadresse samt information om dit produkt, din bil og dine oplevelser med Clever.

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse med ud-gangspunkt i det input, vi modtager som led i vores testpanel samt kunde- og tilfredshedsundersøgelser, er at optimere, tilpasse og udvikle vores produkter, så vi kan tilbyde dig den bedst mulige oplevelse.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere af eksempelvis systemer, support, analy-ser og lignende samt andre virksomheder, som vi samarbejder med i forbindelse med vores testpanel og kunde- og tilfredshedsundersøgelser. Vi kan eksempelvis dele dine persondata med virksomheder, som assisterer os med at lave analyser på baggrund af indsamlede data eller Epinion P/S i forbindelse med diverse undersøgelser.

Persondata som behandles som led i vores testpanel eller i forbindelse med kunde- og tilfredshedsunder-søgelser, vil som udgangspunkt ikke blive slettet, men vil i så vidt omfang som muligt blive aggregeret, så vi ikke kan identificere dig på baggrund af disse data.

 

2.8 Brug af Clever-appen

Når du anvender Clever-appen, behandler vi persondata om dig for at kunne levere vores produkter og services til dig. Vores behandling af persondata vil derfor som udgangspunkt være identisk med, hvad der fremgår ovenfor under punkt 2.1.

Hvis du tillader Clever-appen at anvende lokationsdata, vil vi også behandle lokationsdata til brug for navigationsfunktionalitet.

 

2.9 TV-overvågning af ladestationer

Clever opererer en række offentligt tilgængelige ladestationer, hvor der kan blive foretaget TV-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed. I sådanne tilfælde vil der være skiltet med dette i overensstemmelse med TV-overvågningsloven.

Vi vil behandle følgende persondata om dig, hvis du anvender en ladestation, der er TV-overvåget:

 • Billeder og videosekvenser af dig, som potentielt set kan indeholde persondata om strafbare forhold

Vi indsamler persondata direkte fra dig som led i vores TV-overvågning.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at sikre, at man sikkert kan anvende vores ladestationer. Derudover kan behandling være nødvendig af hensyn til at fastlægge et retskrav, jf. GDPR art. 9.2.f, herunder for så vidt angår behandling af persondata om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 7, jf. § 8, stk. 5.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer som udgangspunkt persondata (optagelser) som led i TV-overvågning i 30 dage, hvorefter optagelserne automatisk slettes.

Ved anmeldelse til politiet, ved oprettelse af en forsikringssag, eller ved indsigtsanmodninger kan der dog være behov for at opbevare persondata (optagelser) i længere tid.

 

2.10 Kontaktpersoner

Hvis du på vegne af din virksomhed, en kommune, grundejerforening, boligforening eller en anden sam-arbejdspartner indgår en aftale med eller giver en tilladelse til Clever, eller af ovennævnte er blevet identificeret som kontaktperson, behandler vi persondata om dig for at kunne levere vores produkter og services til ovennævnte, som du er angivet som kontaktperson for.

Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Navn, emailadresse, oplysninger om din arbejdsgiver (tilknyttet virksomhed) og telefonnummer

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig eller via din arbejdsgiver.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at levere vores produkter og services til din arbejdsgiver (tilknyttet virksomhed).

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter og services til din arbejdsgiver (tilknyttet virksomhed), og så længe du er identificeret som kontaktperson.

 

2.11 Besvarelse af henvendelser

Når du henvender dig til os med en forespørgsel af den ene eller anden art, behandler vi dine personda-ta for at kunne besvare henvendelse. Når du kontakter os telefonisk, kan vi optage telefonsamtaler til brug for uddannelse af vores medarbejdere.

Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Navn, adresse, emailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger omfattet af din henvendelse, såsom oplysninger om bilmodel, ladekort/ladebrik, stiktyper m.v.
 • Optagelse af telefonsamtaler

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at besva-re henvendelser fra dig. Optagelse af telefonsamtaler til brug for uddannelse af vores medarbejdere sker dog alene på grundlag af dit samtykke, jf. GDPR, art. 6.1.a.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne besvare henvendelsen. Som udgangspunkt slettes dine persondata senest ét år efter, at din henvendelse er færdigbehandlet, med-mindre besvarelsen af henvendelsen indgår som led i administration af ét eller flere abonnementer, jf. punkt 2.1-2.3 ovenfor.

Vores besvarelse af henvendelser kan også inkludere telemarketing i overensstemmelse med punkt 2.12 nedenfor.

 

2.12 Telemarketing

Hvis du giver samtykke til, at vi må ringe til dig i forbindelse med at tilbyde dig at købe vores produkter, behandler vi dine persondata for at kunne kontakte dig.

Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Navn, adresse, emailadresse og telefonnummer
 • Optagelse af dele af telefonsamtaler (for at dokumentere en aftale)

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig, ligesom vi kan modtage dine kontaktoplysninger fra samar-bejdspartnere, som på vegne af os har indsamlet dit samtykke til, at vi må kontakte dig.

Vi behandler dine persondata til brug for telemarketing på grundlag af dit samtykke, jf. GDPR, art. 6.1.a.

Optagelse af dele af telefonsamtaler for at dokumentere en indgået aftale vil dog ske på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er gemme sådanne optagelser med for at dokumentere aftaleindgåelsen.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer persondata så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Optagelse af dele af telefonsamtaler opbevares således så længe det er nødvendigt for at dokumentere aftaleindgåelsen, mens dokumentation for at der er/var afgivet et markedsføringssamtykke opbevares i op til to år efter, at det er trukket tilbage.

Såfremt du indgår en aftale med os (eller allerede har indgået en aftale med os), behandler vi dine per-sondata i overensstemmelse med punkt 2.3 ovenfor.

 

2.13 Nyhedsbreve, konkurrencer og anden markedsføring (herunder forhandlernyheds-breve og leasingrådgivernyhedsbreve)

Når du giver samtykke til at modtage markedsføring fra Clever, herunder nyhedsbreve og konkurrencer, behandler vi dine persondata, såsom din emailadresse og navn for at kunne sende dig nyhedsbreve og anden markedsføring. Er du samtidig kunde hos Clever, vil vi også anvende informationer om dit produkt og din bil for at kunne tilpasse vores markedsføring, ligesom vi også kan anvende feedback, som du har givet i forbindelse med kundeundersøgelser for at kunne tilpasse vores markedsføring (se punkt 2.3). For forhandlernyhedsbreve og leasingrådgivernyhedsbreve kan vi også behandle oplysninger om din associerede virksomhed, samt oplysninger om hvilke bilmærker du/din virksomhed forhandler.

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af dit samtykke, jf. GDPR, art. 6.1.a.

Dit samtykke dækker også vores deling af din email med sociale medier, såsom Facebook (Meta), med henblik på målrettet markedsføring, samt vores brug af tracking pixels indlejret i nyhedsbreve og andre markedsføringsmeddelelser med henblik på at indsamle oplysninger om åbning, læsning og anden inter-aktion med sådanne markedsføringsmeddelelser.

Du kan også læse mere om vores brug af tracking pixels i vores cookiepolitik.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vare-leverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer dine persondata, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbreve, samt i en periode på op til 5 år efter vores sidste anvendelse af dit samtykke.

 

2.14 Brug af Clever-hjemmesiden

Når du bruger Clever-hjemmesiden, opsamles der ved brug af cookies ligeledes persondata om din ad-færd.

Vi behandler dine persondata i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor og som yderligere beskrevet i vores cookiepolitik, på grundlag af GDPR, art. 6.1.a, dog med undtagelse af persondata indsamlet via nødvendige cookies, som vil blive behandlet på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

 

3 PLIGTMÆSSIG INFORMATION

I forbindelse med indgåelsen af en abonnementsaftale eller køb af vores produkter og services, er det nødvendigt for os at behandle de oplysninger, der fremgår af punkt 2.1, 2.2 og 2.3 ovenfor. Det er der-for obligatorisk for dig at oplyse os om disse oplysninger (medmindre vi indsamler oplysningerne fra andre end dig). Hvis du ikke ønsker at give os disse oplysninger, kan vi ikke indgå en aftale med dig og/eller levere vores produkter og services.

 

4 OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Som udgangspunkt vil persondata kun blive behandlet indenfor EU/EØS. Hvis vi overfører persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, vil vi sikre, at der er etableret et overførselsgrundlag for denne overførsel samt truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved brug EU-Kommissionens standardkon-traktbestemmelser for overførsel af persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, jf. GDPR, art. 46.2.c.

Da vi anvender MailChimp, som drives af virksomheden The Rocket Science Group LLC, der er etableret i USA, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, kan din emailadresse blive overført til USA som led i vores udsendelse af nyhedsbreve. The Rocket Science Group LLC er certificeret under EU-US Data Privacy Framework.

Derudover vil persondata ved vores brug af Microsoft blive overført til, opbevaret og behandlet i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller dets underdatabehandlere driver forretning. Alle overførsler, Microsoft forestår af persondata til et tredjeland eller en international organisation, underlægges passen-de beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i GDPR, art. 46 (oftest EU-Kommissionens standardkon-traktbestemmelser for overførsel af persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, jf. GDPR, art. 46.2.c), såfremt der ikke foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse, jf. GDPR art. 45 (fx som følge af certificering under EU-US Data Privacy Framework for amerikanske virksomheder). Der henvises i det hele til Micro-softs vilkår for sine onlinetjenester: https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=18877.

Vores databehandler CUBS anvender Sendgrid som underdatabehandler. Sendgrid drives af virksomhe-den Sendgrid Inc, der er etableret i USA, hvorfor din emailadresse blive overført til USA som led i udsen-delse af fakturaer. Sendgrid er certificeret under EU-US Data Privacy Framework.

Derudover anvender CUBS også Google Cloud som underdatabehandler, hvorfor persondata vil blive overført til, opbevaret og behandlet i USA eller et andet land, hvor Google Cloud eller dets underdatabe-handlere driver forretning. Alle overførsler, Google Cloud forestår af persondata til et tredjeland eller en international organisation, underlægges passende beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i GDPR, art. 46 (oftest EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af persondata til tredje-lande udenfor EU/EØS, jf. GDPR, art. 46.2.c), såfremt der ikke foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse, jf. GDPR art. 45 (fx som følge af certificering under EU-US Data Privacy Framework for amerikanske virksomheder). Der henvises i det hele til Google Clouds vilkår: https://cloud.google.com/product-terms/.

 

5 DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af be-handlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på GDPR, art. 6.1.e eller art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til os på kundeservice@clever.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 1. maj 2024