Til privatkunder

Leveringsbetingelser

Aftale om salg af elektricitet

Version 1.0 – 14. september 2021

§1 Din aftale med Clever

Disse leveringsbetingelser for salg til privatkunder (”Leveringsbetingelser) finder anvendelse for alle elleverancer, (inklusive transport heraf) fra Clever A/S, hvor Clever A/S er elleverandør (”Elleverancen”). Clever A/S, Støberigade 14, 3. sal, 2450 København SV, CVR. nr. 32 46 83 49 (”Clever”) er ejet af Andel og NRGi.

Din aftale om køb og salg af elektricitet består af følgende:

 • Ordrebekræftelse/ aftale med kundespecifikke oplysninger
 • Bilag 1 Leveringsbetingelser

Aftalen med bilag benævnes samlet ”Aftalen”.

I tilfælde af modstrid mellem aftaledokumenterne, har dokumenterne forrang i den rækkefølge, de står angivet ovenfor.

Definitioner anført i aftalen finder anvendelse i disse Leveringsbetingelser og omvendt medmindre andet fremgår.

Clever gør opmærksom på, at du også skal have en særskilt aftale med det lokale netselskab (”Netselskab”), jf. § 3.

 

§2 Person- og kontaktoplysninger

Clever behandler dine personoplysninger i forbindelse med Aftalen. Du kan se hvordan Clever behandler dine personoplysninger i Clevers til enhver tid gældende persondatapolitik.

Se nærmere om Netselskabets behandling af personoplysninger på Netselskabets hjemmeside og i Tilslutningsbestemmelserne (som defineret nedenfor).

Du er er forpligtet til at oplyse Clever om opdaterede person- og/ eller kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnumre mv. Det er vigtigt, for at Clever altid kan kontakte dig. Meddelelser fra Clever, herunder varslinger om ændringer, er kommet frem til dig, når Clever har givet meddelelse via e-Boks, Betalingsservice, e-mail mv., som du har oplyst.​

 

§3 Fuldmagt

Energinet.dk er systemansvarlig for det danske elsystem og sikrer balancen mellem elforbrug og elproduktion i Danmark.

Netselskabet varetager transport af strømmen gennem distributionsnettet til leveringsadressen.

Du giver ved indgåelsen af denne Aftale Clever fuldmagt til at repræsentere dig over for Netselskabet og Energinet.dk. Det betyder bl.a.:

 • At Clever kan foretage leverandørskifte for dig
 • At Clever på dine vegne indgår en aftale med Netselskabet, jf. 4 nedenfor.

 

§4 Forholdet mellem dig og dit Netselskab

For at Clever kan levere strøm til dig, skal du derfor have en særskilt aftale med det lokale Netselskab om tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Clever indgår på dine vegne aftalen med Netselskabet. Aftalen mellem dig og Netselskabet vil være reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende tilslutningsbestemmelser for tilslutning og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet (”Tilslutningsbestemmelser”). Du kan finde Tilslutningsbestemmelserne på Netselskabets hjemmeside.

Det en forudsætning for, at Clever kan overforholde sine forpligtelser efter Aftalen, at du til enhver tid opfylder Tilslutningsbestemmelserne.

I forhold til Netselskabet skal du særligt være opmærksom på følgende vilkår:

 1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på distributionsnettet.
 2. Du skal give Netselskabet uhindret adgang til elanlæg, herunder elmåler, og elinstallationer på din ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af elanlæg mv. samt afbrydelse af
 3. Er elforsyningen til din ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal du sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede, inden genåbningen finder sted.
 4. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmåler og hjemhente forbrugsdata.
 5. Du skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.
 6. Du skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indberette resultatet til Netselskabet.

§5 Elleverancen (levering og kvalitet)

Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at du til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov.

Elleverancen sker i det punkt, som i medfør af dit aftaleforhold med Netselskabet, betragtes som tilslutningspunktet for din elinstallation.

Elleverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, der fremgår af Netselskabets Tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter.

Du skal orientere Clever om forhold, der kan have betydning for Clevers levering af Elleverancen, eksempelvis større ændringer i dit forventede elforbrug.

Clever har ret til midlertidigt at ophøre med Elleverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet eller Energinet.dk afbryder elforsyningen.

 

§6 Elprisen

6.1 Elprisens sammensætning

Din elpris er sammensat af tre overordnede dele:

Dit private elforbrug:

Betalingen består af et abonnement (fast pris) og en kWh-pris.

Hertil kommer de balanceringsomkostninger Clever har ved indkøb af elektricitet til dig.

Læs mere herom i pkt. 6.2

Transport af el:

Betaling for net- og systemydelser (transport) af el til din bolig (aftagestedet).

Denne betaling for net- og systemydelser (transport) opkræver dit Netselskab og Energinet.dk hos os.

Læs mere herom i pkt. 6.3

Offentlige forpligtelser og afgifter

Betaling af omkostninger til offentlige forpligtelser (PSO), elafgifter mv.

Vi er forpligtet til at opkræve dig offentlige forpligtelser og afgifter på vegne af den danske stat.

Læs mere herom i pkt. pkt. 6.4

 

Vi viderefakturerer dig uden fortjeneste

 

6.2 Betaling for elforbrug

Du betaler et el-abonnement pr. elmåler (aftagenummer). Prisen for el-abonnementet fremgår af den aftale, du konkret har indgået med Clever.  

Du betaler desuden en kWh-pris for hver kWh, der forbruges. KWh-prisen er variabel, og metoden for fastsættelse af kWh-prisen fremgår af den aftale, du konkret har indgået med Clever.

6.3 Betaling for transport af el

Du skal betale alle beløb, som Clever til enhver tid opkræves af Netselskabet og/eller Energinet.dk for leveringen af net- og systemydelser til dig, herunder eksempelvis:

 • Netabonnement for Kundens elmåler (aftagenummer)
 • Nettarif for forbrugt kWh

6.4 Betaling for offentlige forpligtelser og afgifter

Du skal betale de takster for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter, som Clever til enhver tid er forpligtet til at opkræve dig på vegne af den danske stat.

6.5 Ændringer i nettarif, offentlige forpligtelser, skatter og afgifter

Netselskabet, Energinet.dk og den danske stat kan ændre satserne for de i pkt. 6.3 og pkt. 6.4 anførte betalinger. De kan også indføre yderligere former for betalinger, afgifter mv.

Sådanne ændringer vil automatisk blive viderefaktureret til dig og vil således påvirke den samlede elpris.

Clever varsler alene sådanne ændringer, hvis Clever er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

De til enhver tid gældende satser, som Clever opkræves af Netselskabet, kan findes på Netselskabets hjemmeside. De gældende satser til Energinet.dk og for offentlige forpligtelser og afgifter kan findes i prisbladet (bagerst i disse Leveringsbetingelser).

6.6 Kunder, som er berettigede til særlige afgiftsforhold

Det er dit eget ansvar at undersøge og give besked til Clever, hvis du er berettiget til at blive underlagt særlige afgiftsforhold.

Clever verificerer dine oplysninger om særlige afgiftsforhold. Du er forpligtet til straks at underrette Clever hvis afgiftsforholdet ændrer sig med oplysning om tidspunktet for ændringens indtræden.

 

§7 Måling, målerdata, afregning og regulering

7.1 Afregning

Clever afregner Elleverancen bagud på grundlag af det faktisk målte elforbrug, når Clever har modtaget målerdata fra Netselskabet.

Afregningsintervallet varierer afhængig af hvor ofte Clever modtager målerdata. Dog vil intervallet som minimum være 1 måned.

Clever forbeholder sig ret til at afregne aconto på baggrund af et estimeret forbrug fra Netselskabet og de kendte afregningspriser på afregningstidspunktet. Den endelige afregning foretages ud fra dit realiserede forbrug og den/de faktiske afregningspriser i den relevante periode.

Hvis du har en fjernaflæst måler, og Netselskabet er begyndt at timeafregne dit elforbrug over for Clever, sker den endelige afregning 1 gang om måneden. Afregningen foretages ud fra dit realiserede forbrug time for time og den/de afregningspris(er) de pågældende timer.

Hvis du har en ikke-fjernaflæst måler, og/eller Netselskabet ikke er begyndt at timeafregne Clever, sker afregning minimum hver tredje måned på baggrund af et estimeret forbrug, jf. ovenfor, hvis ikke det faktiske forbrug for perioden foreligger. Den endelige afregning foretages ud fra dit realiserede forbrug og den/de faktiske afregningspriser i den relevante periode.

7.2 Forbrugsdata

Endelig afregning foretages på baggrund af dine forbrugsdata, som de fremgår af DataHub. Netselskabet er ansvarlig for dit målerudstyr, måling af dit elforbrug og for overførsel af dine forbrugsdata til DataHub.

Hvis der ikke foreligger forbrugsdata, eller disse er fejlbehæftede, afregnes du ud fra et beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og dine tilsluttede brugsgenstande.

Du er indforstået med, at regningerne efterreguleres som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller Netselskabets korrektion af forbrugsdata.*

7.3 Måleudstyr

Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Får du mistanke om, at måleren er beskadiget, står stille, registrerer forkert eller på anden måde har unormal funktion, skal du straks underrette Clever herom. 

Efter omstændighederne vil vi herefter kontakte Netselskabet for dig med henblik på at kontrollere elmåleren efter de til enhver tid gældende regler. I det omfang Clever bliver pålagt et gebyr af Netselskabet, skal du betale for dette.

 

§8 Hvis du også er Clever Unlimited-kunde

Som en del af dit Clever Unlimited-abonnement betaler du en fast månedlig pris for at kunne lade din elbil eller plug-in-hybridbil hjemme på Clevers ladeboks.

Ladeboksen (en bimåler) registrerer det løbende forbrug, der er på ladeboksen. Clever fratrækker time for time det registrerede forbrug på ladeboksen (inkl. omkostninger til net- og systemydelser, offentlige forpligtelser (PSO), elafgifter mv.) fra dit øvrige strømforbrug.  Det betyder, at den del af dit strømforbrug, der er forbrugt til opladning via ladeboksen ikke afregnes til en variabel pris baseret på Nord Pools Spot DK 1 eller DK 2.

Eksempel:

 • Din hustand har mellem kl. 13 – 14 et samlet forbrug på 7 kWh, inkl. forbrug på ladeboksen fra Clever.
 • Ladeboksen har registreret, at der i perioden er brugt 3 kWh til opladning af din elbil.
 • Du betaler spotprisen for 4 kWh. De resterende 3 kWh er dækket af den månedlige abonnementspris for Clever Unlimited.

På din elregning fra Clever kan du se det forbrug, som Clever har registreret via ladeboksen.

Såfremt der mangler forbrugsdata fra ladeboksen (eksempelvis som følge af, at ladeboksen ved en fejl har været offline i en periode) vil forbruget på ladeboksen for den periode blive tilbagebetalt efter gældende tilbagebetalingssats, som du kan finde her. Tilbagebetalingssatsen er fastsat uafhængig af hvilken time, forbruget har ligget i.

8.1 Rabat på dit Clever Unlimited-abonnement

Du kan få en fast månedlig rabat på dit Clever Unlimited-abonnement, når du samtidig er Clever Power-kunde. Læs mere om rabatten her.

Rabatten er betinget af, at du samtidig accepterer at anvende intelligent opladning fra Clever i det omfang det er muligt. Det betyder, at intelligent opladning skal være slået til i din Clever-app. Læs mere om intelligent opladning her.

8.2 Clever Unlimited-kunder med egen-produktion

Hvis du er registreret som nettoafregnet egenproducent (VE-anlæg fx solceller) gælder ovenstående i denne  § 8 ikke for dig. Det betyder bl.a, at du ikke får rabat på dit Clever Unlimited-abonnement, og at Clever tilbagebetaler den strøm, som Clever-ladeboksen bruger til opladning efter gældende tilbagebetalingssats. Tilbagebetalingssatsen er fastsat uafhængig af hvilken time, forbruget har ligget i. Se nærmere her.

 

§9 Betalingsbetingelser og priser

9.1 Betaling

Alle betalinger vedrørende Elleverancen, herunder for netabonnement, skatter og afgifter angives og afregnes i danske kroner (DKK) og er inklusive moms, i det omfang beløbet er momspligtigt.

Betaling sker efter dit valg på en af følgende måder:

 • Betalingsservice
 • Indbetalingskort

Det fremgår af regningen, hvornår og hvortil betaling skal ske.

Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er Clever berettiget til at beregne renter af betalingskravet i overensstemmelse med Rentelovens regler.

Clever er ligeledes berettiget til at opkræve gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restancer.

9.2 Modregning

Clever kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som du måtte have til Clever eller til selskaber, som Clever er koncernforbundet med.

9.3 Gebyrer

Netgebyr

 

Netselskabet kan pålægge en række gebyrer ('Netgebyr'), som følge af dine handlinger eller undladelser i forskellige situationer eller som følge af forskellige hændelser eller faktiske omstændigheder, som er forbundet til dig.

Det gælder eksempelvis Netgebyr for Netselskabets besøg hos dig for at afbryde elforsyningen (lukkebesøg).

Netgebyrernes størrelse kan variere afhængig af, hvilket Netselskab du har. Du kan læse nærmere om Netgebyr på dit Netselskabs hjemmeside.

 

Clever er berettiget til at opkræve dig for Netgebyr, i det omfang Clever bliver pålagt at betale Netgebyr relateret til dig. Dette gælder dog ikke, hvis opkrævningen af Netgebyret alene beror på forhold, som kan tilregnes Clevers uagtsomme handling eller undladelse.

Øvrige gebyrer

Clever er desuden berettige til at opkræve betaling for de gebyrer, der fremgår af prisbladet (bagest i disse Leveringsbetingelser).

Ændring af gebyrer

Clever forbeholder sig retten til at ændre i eksisterende gebyrer, herunder at indeksregulere dem, samt at indføre nye gebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning. I begge tilfælde vil du blive varslet herom i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

§10 Flytning

Hvis du flytter adresse (forbrugssted), fortsætter Aftalen på den nye adresse (det nye forbrugssted) og er gældende for samtlige aftagenumre på den nye adresse, medmindre du samtidig opsiger Aftalen, jf. § 11.

Prisen for Elleverancen på den nye adresse (forbrugssted) fastsættes til den pris, der er gældende i det pågældende netområde, som du flytter til.

Meddelelse om flytning skal gives til Clever tidligst 2 måneder og senest 10 arbejdsdage inden flytningen. Du skal ved flytning oplyse Clever om:

 • Den nye adresse
 • Datoen for flytningen

 10.1 Aflæsning af måler og slutafregning

På selve datoen for flytningen skal du foretage selvaflæsning af elmåleren, hvis den ikke kan fjernaflæses af Netselskabet. Hvis Clever ikke modtager en aflæsning i forbindelse med flytningen, kan Clever vælge at foretage slutafregning af elforbruget på den fraflyttede adresse på baggrund af et skønnet elforbrug, der beregnes af dit Netselskab. Manglende aflæsning kan udløse et gebyr, jf. pkt. 9.3.  Modtages en aflæsning sidenhen kan Clever vælge at efterregulere.

Såfremt du har et Clever Unlimited-abonnement, jf. § 8, aflæser Clever ladeboksen på den dato for flytning, som du har meddelt Clever.

Hvis du fraflytter, før månedens afregningspriser er fastsat, slutafregnes elforbruget i den pågældende måned på den fraflyttede adresse til de på afregningstidspunktet kendte afregningspriser.

 

§11 Opsigelse

Aftalen kan opsiges af Kunden med én (1) måneds varsel til udgangen af en måned.

Når Clever har modtaget din opsigelse af Aftalen, verificerer Clever, at:

 • Du eller en anden kunde har indgået en ny aftale med et andet elhandelsselskab om elleverance til elmåleren
 • Elforsyningen til elmåleren er afbrudt, eller
 • Du ikke længere fremstår som ejer/ lejer af boligen i offentlige registre.

Hvis du meddeler Clever, at du ønsker at afbryde elforsyningen til elmåleren, jf. ovenfor, vil Clever videresende anmodningen til dit Netselskab. Netselskabet vil herefter forestå afbrydelsen inden for deres tidsfrister.

Ved enhver form for ophør af Aftalen, vil du modtage en slutopgørelse senest 6 uger efter ophørsdatoen.  

 

§12 Overdragelse

Dine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden Clevers forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov.

Clever kan uden dit samtykke overdrage Aftalen helt eller delvist til et koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive elleverandør-virksomhed i Danmark.

 

§13 Ændringer

13.1 Generelt

Clever arbejder løbende på at forbedre og udvikle sine produkter og abonnementer for at imødekomme kundernes behov og efterspørgsel. Der kan derfor opstå behov for at ændre i din Aftale med Clever. Clever har nedenfor anført de ændringer, som Clever kan foretage uden at indhente din udtrykkelige accept.

Den til enhver tid gældende version af vilkårene kan altid findes på Clevers hjemmeside.

13.2 Ændringer til fordel for dig

Clever gennemfører ændringer uden varsel, hvis de klart er til din fordel.

13.3 Andre ændringer 

Clever kan ændre vilkår, priser, gebyrer, mv.:

 • For at imødekomme inflation regnet fra 1. januar 2021 (indeks 2021)
 • Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Clevers levering af sine ydelser i henhold til Aftalen, såsom afgifter og omkostninger til netselskaber, banker, postdistributionsselskaber eller lignende.
 • Ved ændret lovgivning, regulering, påbud eller praksis fra domstole, administrative myndigheder eller klagenævn.
 • Ved produktændringer og/eller tilføjelse af nye produkter, herunder:
  • At produktet ikke længere er tilstrækkelig relevant for Clevers kunder, fx fordi produktet kun benyttes af et mindretal af kunderne, eller der er andre ydelser, som Clever vurderer er mere efterspurgte af kunderne eller markedet generelt
  • samarbejdsophør ikke kan udbydes i samme form eller indhold
  • Tilføjelse af et grønt strømprodukt, et strømprodukt til Clever-kunder, der har et Clever Complete-abonnement, All-in-One-abonnement eller lignende.
 • For at skabe incitament til at reducere eller ændre energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd i forbindelse med administration af aftalen.

Ændringer iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ændringer kan varsles via brev, e-mail, e-Boks, SMS, faktura, Betalingsserviceoversigt eller lignende.

 Du har altid mulighed for at opsige abonnementsaftalen som følge af væsentlige ændringer med et varsel på mindst 14 dage til tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne.

 

§14 Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde Aftalen uden begrundelse i 14 dage fra det tidspunkt, hvor Aftalen blev indgået, dvs. fra det tidspunkt hvor du modtog ordrebekræftelsen.

Hvis du ønsker at fortryde Aftalen, skal du give Clever besked om det inden udløb af fortrydelsesfristen. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som du modtog sammen med din ordrebekræftelse og som også fremgår nederst i disse Leveringsbetingelser. Du kan også kontakte Clevers kundeservice på telefon 58 30 22 00.

Hvis du har oplyst, at elleverancen skal påbegyndes inden udløb af fortrydelsesfristen accepterer du samtidig, at du skal betale for Elleverancen (inkl.  en forholdsmæssig andel af det tilknyttede abonnement) indtil det tidspunkt, hvor Aftalen er bragt til ophør.

 

§15 Misligholdelse

Hvis en Part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den anden Part berettiget til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a.:

 • Manglende opfyldelse af Clevers krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 16
 • Ophør af dit aftaleforhold med Netselskabet.

Hvis du misligholder dine betalingsforpligtelser, er Clever berettiget til at indberette dette til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Clever kan derimod ikke hæve Aftalen eller på anden vis afbryde elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug.

Hvis Netselskabet eller Energinet.dk afbryder eller begrænser leverancerne til dig som følge af forhold, der ikke skyldes dig, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen.

Clever kan varsle ophævelse af Aftalen, hvis Clever har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter § 16, og sikkerheden ikke er stillet inden for en af Clever fastsat frist. Aftalen kan ikke hæves, hvis der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling.

 

§16 Sikkerhedsstillelse og kreditgodkendelse

Det er en forudsætning for Aftalens ikrafttræden, at Clever kan kreditgodkende dig. Det betyder bl.a., at Clever kan afvise at indgå Aftalen, hvis du eksempelvis er registreret i et kreditoplysningsbureau.

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos dig, kan Clever stille krav om:

 • Kontant depositum
 • Anfordringsgaranti fra din bank eller
 • Anden tilfredsstillende sikkerhed

som vilkår for at indgå Aftalen eller som vilkår for fortsat levering i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Dette gælder også, selvom du ikke aktuelt er i restance overfor Clever.

 

§17 Erstatningsansvar

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i Aftalen, herunder disse Leveringsbetingelser:

 • Clever er ikke ansvarlig for dit eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som du måtte lide i kraft af, at du tillige som erhvervsdrivende forsynes med (aftager) elektricitet på den pågældende adresse (forbrugssted). Du opfordres til at tegne driftstabsforsikring. Hvis du delvist anvender Elleverancen til erhvervsmæssige formål opfordres du til at tegne en driftstabsforsikring.
 • Clever er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og/eller afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold.
 • Clever er ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger og/eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, Energinet.dk eller Nord Pool Spot.

Fejl og mangler, som skyldes tekniske fejl i distributionsnettet samt Netselskabets manglende overholdelse af Tilslutningsbestemmelserne, er Netselskabets ansvar, og et eventuelt krav i den forbindelse skal rettes mod Netselskabet.

§18 Leveringshindringer og force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser overfor hinanden i henhold til Aftalen, så længe force majeure-begivenheden består. Force majeure-begivenheden skal søges overvundet hurtigst muligt.

Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om force majeure-begivenheden og oplyse om, hvornår forholdet forventes afhjulpet.

Parterne er enige om, at der er tale om force majeure, hvis Clever og/eller du forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende Parts kontrol forudsat, at Parten har udvist tilstrækkelig omhu. Eksempler på force majeure:

 • Ekstraordinære naturforhold, herunder jordskælv og stormflod
 • Krig, terror eller lignende samfundsfjendtlige handlinger
 • Brand
 • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud
 • Sammenbrud eller skade på el-anlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser
 • Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører
 • Arbejdsstridigheder, fx strejker og lockouter
 • Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)

Hvis Clever er ude af stand til at opfylde sine forpligtelser efter Aftalen som følge af, at Netselskabet eller Energinet.dk har påberåbt sig force majeure, kan Clever påberåbe sig denne force majeure over for dig.

Der foreligger desuden force majeure, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder leveringsbestemmelserne.

Parterne er enige om, at pengemangel ikke er force majeure.

 

§19 Dødsfald og insolvens

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal Clever straks underrettes herom. Clever kan i disse tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering af Elleverancen under, jf. pkt. § 16, medmindre andet er bestemt ved lov.

 

§20 Uoverensstemmelser

20.1 Kundeklager

Du kan altid kontakte Clevers kundeservice på tlf. 58 30 22 00 eller power@clever.dk.

Clever vil herefter behandle din klage hurtigst muligt. Henvendelse har ikke opsættende virkning og giver eksempelvis ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med Clever.

Hvis du fortsat er utilfreds, kan du rette henvendelse til Energiankenævnet:

Ankenævnet på Energiområdet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Telefon 41 71 50 00 post@energianke.dk www.energianke.dk

Energiankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

 

§21 Lovvalg og værneting

Aftalen og enhver tvist vedrørende dens eksistens og gyldighed er underlagt dansk ret, bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Hver Part kan indbringe tvisten ved de almindelige domstole ved Clevers værneting. Retsplejelovens henvisningsregler til Landsret og Sø- og Handelsret skal dog fortsat finde anvendelse.

 

Standardfortrydelsesformular

[Denne standardfortrydelsesformular kan udfyldes og returneres til Clever A/S, hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

Hvis meddelelsen om fortrydelsen sendes med fysisk post – mærk gerne konvolutten ”Power”]

Til Clever A/S

CVR-nr. 32 46 83 49

Støberigade 14, 3. sal, København SV

power@clever.dk

 

Jeg/ vi meddeler herved, at jeg/ vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/ vores aftale om salg og levering af elektricitet (”Clever Power”).

 

Bestilt den [indsæt dato] __________________

Ordrebekræftelsen modtaget den [indsæt dato] __________________

(Forventet) startdato [indsæt dato] __________________

[indsæt navn] __________________

[indsæt adresse] __________________

__________________

[underskrift] (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

[indsæt dags dato] __________________

 

Prisblad

Gebyr fra Clever                                                                                      DKK

Betalingsservice                                                                                      0

Faktura (FIK)                                                                                              39

Udskrift af kopi af faktura                                                                            39

Første betalingspåmindelse                                                                        100

Anden betalingspåmindelse                                                                        100

Inkasso                                                                                                    100

Betalingsaftale                                                                                          100

Sikkerhedsstillelse                                                                                     250

 

Vejledende priser for netselskaber (netgebyrerne fremgår af dit Netselskabs hjemmeside)

Aflæsningsbesøg                                                                                       500

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) /momsfri                              870

Fjernbetjent afbrydelse /momsfri                                                                140

Fjernbetjent genåbning                                                                              140

Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid                                       330

Fogedforretning, udkørende*                                                       Efter regning

Opstart af fogedforretning**                                                                      680

Serviceteknikerkørsel ved fogedsager                                                        1010

Genopsætning af nedtaget måler                                                                960

Genåbningsgebyr                                                                                      650

Genåbning uden for normal arbejdstid                                                       1270

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler                                             1490

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted                                              2210

Målerundersøgelse på stedet                                                                     1070

Nedtagning af måler                                                                                   960

Rykker for manglende selvaflæsning/momsfri                                                 90

Skønnet aflæsning                                                                                      120

Forgæves kørsel/momsfri                                                                            720

Kontrolbesøg                                                                                              830

Målerudskiftning på kundens foranledning                                                    1250

 

*Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven

**Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

 

Elafgifter:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061620